İki Yeni Bis-Makrosiklik Schiff Bazı Ligandı ve Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu


Creative Commons License

KARAOĞLU K. , Baran T., Dural B., SERBEST K.

24. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak, Türkiye, 29 Haziran - 02 Temmuz 2010

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Zonguldak
  • Basıldığı Ülke: Türkiye

Özet

Naftaldehit türevi bir tetra-aldehit’in etilendiamin ve 1,3-diamino propan ile kondenzasyonu sonucu iki yeni makrobisiklik Schiff Bazı ve metal (Mn+2, Ni+2, Cu+2, Zn+2) perklorat tuzları ile kompleksleşmesi sonucu homo-dinükleer metal kompleksleri sentezlenmiştir. Ayrıca, sentezlenen Schiff bazları ve metal komplekslerinin DNA ile olan etkileşimleri çalışılmıştır.