LGS MATEMATİK SORULARININ YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİ VE ORTAOKUL MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARINA GÖRE İNCELENMESİ


Üzümcü Z. B., İpek A. S.

Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities, vol.7, no.20, pp.124-133, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada, İlköğretim Matematik Dersi öğretim programı 8. Sınıf kazanımlarıyla, Liseye Geçiş Sınavı (LGS)’nda sorulan matematik soruları arasındaki ilişkinin belirlenmesi ve bu sorular ile yenilenmiş Bloom taksonomisine göre bilişsel süreçlerin hangi düzeyde ölçüldüğünün ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında 2021 LGS sınavındaki 20 matematik sorusu ve bu soruların oluşturulmasında temel alınan 52 adet 8. Sınıf kazanımı nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi ile çözümlenmiştir. Sorular ve kazanımlar araştırmacı öğretmen ve bir alan uzmanı tarafından bağımsız olarak sınıflandırılmış, verilerin analizinde betimsel istatistikten yararlanılmıştır. Elde edilen verilerden, 2021 LGS matematik sorularının yenilenmiş Bloom taksonomisinin bilgi boyutuna göre işlemsel ve üstbilişsel iken, bu soruların oluşturulmasında temel alınan matematik 8.sınıf kazanımlarının ise olgusal, kavramsal ve işlemsel türde olduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda 2021 LGS matematik sorularının çok büyük bir kısmının yenilenmiş Bloom taksonomisinin bilişsel boyutundaki uygulama ve çözümleme basamaklarındaki bilişsel süreçleri ölçtüğü, bununla birlikte bu soruların oluşturulmasında temel alınan matematik 8.sınıf kazanımlarının ise anlama ve uygulama basamaklarında yoğunlaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Liseye geçiş sınavlarındaki matematik sorularının hazırlanması sürecinde ve matematik dersi kazanımlarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisi üstbilişsel boyutlarının da dikkate alınması önerilmektedir.