. A. Çopur Çiçek, A. Nedret Koç, A. Ertürk, G. Demir, İ. Bahçeci. Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Candida Türlerinin Tanımlanmasında Kromojenik Besiyerinin Değerlendirilmesi


ÇOPUR ÇİÇEK A.

ABANT TIP DERGİSİ, no.3, pp.248-252, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: ABANT TIP DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.248-252
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Ayşegül Çopur Çiçek1, A. Nedret Koç2, Ayşe Ertürk3, Gonca Demir2, İlkay Bahçeci1
1Recep Tayyip Erdoğan University, School Of Medicine, Department Of Medical Microbiology, Rize, Turkey
2Erciyes University, School Of Medicine, Department Of Medical Microbiology, Kayseri, Turkey
3Recep Tayyip Erdoğan University, School Of Medicine, Department Of Infectious Diseases And Clinical Microbiology, Rize, Turkey

OBJECTIVE: To compare of conventional mycologic methods used to determine yeast or candida spp extracted from some clinical samples with the definitions identified using the chromogenic medium (CM, Oxoid Brilliance™ Candida agar, United Kingdom) was aimed in this study. 
METHODS: Total of 113 clinical samples (33 of urine, 34 of transtracheal aspirate (TAT), 7 of bronchoalveolar lavage (BAL), 13 of sputum, 12 of blood, 9 of wound, 3 of catheter, 2 of vaginal smear) were included. Species identification was carried out using convantional mycologic methods; microscopic and macroscopic morphology, germ tube test, urea hydrolysis, carbonhydrate use (API 20C AUX, Biomerieux, France), growth temperature and cycloheximide sensitivity. The strains were inoculated in the chromogenic medium (Oxoid Brilliance™ Candida agar, UK) and colour changes were evaluated, and two methods were compared. 
RESULTS: With both method, 91.2% of (n=103) total 113 samples was identified as similar whilest 8.8% of them (n=10) was defined differently. 94.1% of Candida albicans spp, 88.9% of C. parapsilosis and 81.3% of C. glabrata was truly identified. C. krusei and C. tropicalis were correctly identified whereas C. lusitania was wrongly identified. It was understood that one of total 6 of our stock cultures was found as mixed culture with bacteria, and the rest of them was found as mixed with two types of Candida species, with using chromogenic medium. 
CONCLUSION: There is a need to further studies for rare yeast species although the sensitivity of chromogenic medium is high for using the determination of common candida species as infectious agents. 

Keywords: Candida, species identification, chromogenic medium

Ayşegül Çopur Çiçek1, A. Nedret Koç2, Ayşe Ertürk3, Gonca Demir2, İlkay Bahçeci1
1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Rize
2Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri
3Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Rize

AMAÇ: Bu çalışmada çeşitli klinik örneklerden izole edilen mayaların tür düzeyinde tanımlanmasında konvansiyonel mikolojik yöntemler ile Kromojenik besiyeri (Oxoid Brilliance™ Candida agar, İngiltere) (KB) kullanılarak yapılan tanımlamaların karşılaştırılması amaçlandı. 
YÖNTEMLER: Otuz üç idrar, 34 transtrakeal aspirat (TAK), 7 bronkoalvaolar lavaj (BAL) örneği, 13 balgam, 12 kan, 9 yara,üç kateter ve iki vajinal akıntı olmak üzere toplam 113 klinik örnek çalışmaya alındı. İzole edilen suşların konvansiyonel mikolojik yöntemlerle; mikroskopik ve makroskopik morfoloji, germ tüp testi, üre hidrolizi, karbonhidrat kullanımı (API 20 C AUX, Biomerieux, Fransa), üreme ısısı ve sikloheksimid hasasiyetine göre tür tanımlaması yapıldı. Suşlar kromojenik besiyerine (Oxoid Brilliance™ Candida agar, İngiltere) ekilerek renk değişimleri değerlendirildi ve her iki yöntem karşılaştırıldı. 
BULGULAR: Çalışılan klinik örneklerde her iki yöntemle toplam 113 örneğin 103’ünde (% 91.2) aynı tür tanımlaması yapılırken,10 (%8.8) tanesinde farklı tür tanımlanmıştır. 
Kromejenik besiyeri C. albicans suşlarını %94.1, C. parapsilosis %88.9, C. glabrata %81.3 oranında doğru tanımlarken birer suş olan C. krusei ve C. tropicalis doğru, C. lusitania yanlış tanımlanmıştır. 
Stok kültürlerimizin 6 tanesinden birinin bakteri ile 5’inin iki çeşit Candida türü ile karışık kültür olduğu kromojenik besiyeri ile anlaşılmıştır.

SONUÇ: İnfeksiyon etkeni olarak sık karşılaşılan Candida suşlarının tür düzeyinde tanımlanmasında ve karışık kültürlerin ayırt edilmesinde kromojenik besiyerinin duyarlılığınınyuksek olmasına rağmen nadir karşılaşılan maya türleri için daha fazla çalışmalara gereksinim vardır. 

Anahtar Kelimeler: Candida, tür tanımlaması, kromojenik besiyeri