SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ VAN HİELE GEOMETRİK DÜŞÜNCE DÜZEYLERİNİN, BAZI DEĞİŞKENLERE (LİSE TÜRÜ, LİSE ALANI, LİSE ORTALAMASI, ÖSS PUANLARI, LİSANS ORTALAMALARI VE CİNSİYET) GÖRE İNCELENMESİ


Creative Commons License

Gökbulut Y., Sidekli S., Yangın S.

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.8, no.2, pp.375-396, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 2
  • Publication Date: 2010
  • Journal Name: Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.375-396
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Bu araştırma, sınıf öğretmenliği alanında öğrenim gören öğrencilerin van Hiele geometrik düşünce seviyelerini belirlemek ve bu seviyelerle mezun oldukları lise türü, lise alanı, lise ortalaması, ÖSS(Öğrenci Seçme Sınavı) puanları, lisans ortalamaları ve cinsiyet değişkenleri arasında anlamlı fark olup olmadığını incelemek amacındadır. Araştırma, Ankara’daki bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde 2006-2007 eğitim öğretim yılı, ikinci yarıyıl, sınıf öğretmenliği eğitimi ana bilim dalı Matematik Öğretimi II dersini almakta olan ve rastgele seçilen 138 sınıf öğretmeni adayı üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma nicel araştırma yönteminin tarama modelinde olup betimsel bir araştırmadır. Kullanılan veri toplama araçları, van Hiele Geometrik Düşünme Düzeyleri Ölçeği ve araştırmacılar tarafından geliştirilen demografik bilgi formudur. Verilerin analizinde SPSS (Statistical Package for social Sciences) programı altında bulunan frekans, yüzde, çapraz tablolar, ilişkisiz örneklemler t-testi ve ilişkisiz örneklemler için tek faktörlü varyans analizi (One-Way Anova) teknikleri kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara bakıldığında, van Hiele geometrik düşünce düzeyleri ile cinsiyet arasında anlamlı farklar elde edilmiş, diğer değişkenler arasında anlamlı farklılık bulunamamıştır. Bu bulgular doğrultusunda eksiklikler açıklanmaya çalışılmış ve öneriler sunulmuştur.