The Effect of the X, Y, Z Generations’ Women Perspectives on Travel Intention of Female Tourists Traveling Alone: An Example of TR90 Region


Creative Commons License

Acuner E., Şimşek M.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.24, no.1, pp.382-403, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Although women and men have equal rights and freedoms in accessing tourism resources and in touristic travels, it can be said that there is an understanding of inequality prevailing in Turkey and throughout the world. In this study, it was examined whether the perception of female tourists traveling alone has an effect on the intention to travel alone, and whether the perception of female tourists traveling alone and intention to travel alone differ by generation. When the national literature is examined, a limited number of studies have been found on the relationship between the perception of female tourists traveling alone and their intention to travel alone. Therefore, it is thought that this study will contribute to the literature. The theoretical background of the study is based on planned behavior theory, liberal feminism theory and social impact theory. The population of the study consists of the female population in the TR90 Eastern Black Sea region (Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon). The data were collected by using a questionnaire. The method of the study is the relational screening model, which is included in the screening models. ANOVA Test, correlation analysis, simple linear regression analysis and hierarchical (ordinal) regression analysis were used to analyze the study findings. In line with the data obtained from the study, it was concluded that women's perception of traveling alone has an effect on travel intention and that travel perception and travel intention do not differ according to generations.

Turizm kaynaklarına erişimde ve turistik seyahatlerde kadınlar ve erkekler eşit hak ve özgürlüklere sahip olmasına rağmen Türkiye‟de ve dünya genelinde hâkim olan bir eşitsizlik anlayışının söz konusu olduğu söylenebilir. Bu çalışmada, tek başına seyahat eden kadın turistler ile ilgili algının, tek başına seyahat etme niyeti üzerinde etkisinin olup olmadığı ve tek başına seyahat etme algısı ve tek başına seyahat etme niyetinin kuşaklara göre bir farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Ulusal literatür incelendiğinde, kadınların tek başına seyahat algıları ile tek başına seyahat etme niyeti arasındaki ilişkiye yönelik sınırlı sayıda çalışmaya ulaşılmıştır. Bu nedenle bu çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Çalışmanın teorik alt yapısı planlı davranış teorisi, liberal feminizm teorisi ve sosyal etki teorisine dayanmaktadır. Çalışmanın evrenini, TR90 Doğu Karadeniz Bölgesindeki (Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon) kadın nüfusu oluşturmaktadır. Veriler anket yolu ile toplanmıştır. Çalışmanın yöntemi, tarama modelleri içerisinde yer alan ilişkisel tarama modelidir. Çalışma bulgularını analiz edebilmek için ANOVA Testi, korelasyon analizi, basit doğrusal regresyon analizi ve hiyerarşik (sıralı) regresyon analizi kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler doğrultusunda, kadınların tek başına seyahate çıkma algısının tek başına seyahat etme niyeti üzerinde etkili olduğu ve tek başına seyahat algısı ile tek başına seyahat etme niyetinin kuşaklara göre farklılık göstermediği sonuçlarına ulaşılmıştır.