Investor intention, investor behavior and crypto assets in the framework of decomposed theory of planned behavior


Pilatin A., Dilek Ö.

CURRENT PSYCHOLOGY, vol.43, no.2, pp.1309-1324, 2024 (SSCI) identifier identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 43 Issue: 2
  • Publication Date: 2024
  • Doi Number: 10.1007/s12144-023-04307-8
  • Journal Name: CURRENT PSYCHOLOGY
  • Journal Indexes: Social Sciences Citation Index (SSCI), Scopus, IBZ Online, BIOSIS, Business Source Elite, Business Source Premier, Psycinfo
  • Page Numbers: pp.1309-1324
  • Keywords: Intention, Investor, Investing, Behaviour, Crypto Asset, Decomposed theory of Planned Behavior, INTERNET BANKING, ADOPTION
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

The interest in crypto assets, known as an extremely volatile, risky and digital currency that first emerged in 2009, continued to increase day by day. Crypto assets, especially Bitcoin, have become very valuable and are now seen as an investment tool. Online survey data of 1,222 individuals were used in the study. The data were analyzed through the structural equation model. With the Decomposed Theory of Planned Behavior used in the research, the dimensions affecting Attitude, Subjective Norms, Perceived Behavioral Control variables and the effect of Intention on the behavior of investors, namely crypto asset investment, were investigated. According to the Standardized Regression Weights, a one-unit change in attitude affects intention 0.822, a one-unit change in subjective norms 0.048, and a one-unit change in perceived behavioral control affects intention 0.117. In addition, it has been concluded that the most important determinant of the actual behavior that reveals the investment is the intention with 0.754, while the PBC effect is 0.144. The study is a comprehensive study on crypto asset investments in Turkey, a developing country. It is aimed that the results obtained will contribute to researchers, crypto asset companies, policy makers and researchers who want to increase their market share in the sector.
İlk olarak 2009 yılında ortaya çıkan ve son derece volatil, riskli ve dijital bir para birimi olarak bilinen kripto varlıklara olan ilgi her geçen gün artarak devam etti. Başta Bitcoin olmak üzere kripto varlıklar çok değerli hale geldi ve artık bir yatırım aracı olarak görülüyor. Araştırmada 1.222 kişinin online anket verileri kullanılmıştır. Veriler yapısal eşitlik modeli ile analiz edilmiştir. Araştırmada kullanılan Ayrıştırılmış Planlı Davranış Teorisi ile Tutum, Öznel Normlar, Algılanan Davranışsal Kontrol değişkenlerini etkileyen boyutlar ve Niyet'in yatırımcıların davranışları yani kripto varlık yatırımı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Standartlaştırılmış Regresyon Ağırlıklarına göre, tutumdaki bir birimlik değişiklik niyeti 0,822, öznel normlardaki bir birimlik değişiklik 0,048 ve algılanan davranışsal kontroldeki bir birimlik değişiklik niyeti 0,117 etkiler. Ayrıca yatırımı ortaya çıkaran fiili davranışın en önemli belirleyicisinin 0,754 ile niyet olduğu, PBC etkisinin ise 0,144 olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma, gelişmekte olan bir ülke olan Türkiye'deki kripto varlık yatırımları üzerine kapsamlı bir çalışmadır. Elde edilen sonuçların sektördeki pazar payını artırmak isteyen araştırmacılara, kripto varlık şirketlerine, politika yapıcılara ve araştırmacılara katkı sağlaması amaçlanmaktadır.