Smartphone Addiction: An Evaluation in Terms of Personality Traits


ÇELİK Ç. B.

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.57, no.57, pp.187-200, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

One of the problems that emerged with the development of technology and added to the behavioral problems is smartphone addiction. This type of addiction is especially common among young people and is a current problem that needs to be investigated in depth. In this study, it was aimed to examine smartphone addiction in terms of personality traits. For this purpose, the relationship between smartphone addiction and personality traits sub-dimensions was determined and it was investigated whether personality traits predicted smartphone addiction. The research group consists of a total of 426 Turkish university students, 254 women and 172 men. Personal Information Form, Smartphone Addiction Scale-Short Form and Five Factor Personality Inventory were used as data collection tools in the research. Data were analyzed using Pearson's product-moment correlation coefficient and multiple linear regression analysis techniques. Research findings show that there is a positive and significant relationship between smartphone addiction and neuroticism, self-discipline and agreeableness; showed that there was no significant relationship between smartphone addiction and extraversion and openness to development. It is also among the findings that five factor personality traits explain 8% of the total variance of smartphone addiction. The resulting findings were interpreted by supporting similar research findings.
Teknolojinin gelişmesi ile birlikte ortaya çıkan ve davranış problemleri arasına eklenen sorunlardan biri de akıllı telefon bağımlılığıdır. Söz konusu bağımlılık türü özellikle gençler arasında yaygın olup derinlemesine araştırılması gereken güncel bir sorundur. Bu araştırmada da akıllı telefon bağımlılığını kişilik özellikleri açısından incelemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda akıllı telefon bağımlılığı ile kişilik özellikleri alt boyutları arasındaki ilişki tespit edilip kişilik özelliklerinin akıllı telefon bağımlılığını yordayıp yordamadığı araştırılmıştır. Araştırma grubu, 254 kadın ve 172 erkek olmak üzere toplam 426 Türk üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Kişisel Bilgi Formu, Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği- Kısa Formu ve Beş Faktör Kişilik Envanteri kullanılmıştır. Veriler, Pearson momentler çarpım korelasyon katsayısı ve çoklu doğrusal regresyon analizi teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma bulguları, akıllı telefon bağımlılığı ile nevrotiklik, öz-disiplin ve uyumluluk arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğunu; akıllı telefon bağımlılığı ile dışa dönüklük ve gelişime açıklık arasında anlamlı bir ilişki olmadığını göstermiştir. Ayrıca beş faktör kişilik özelliklerinin akıllı telefon bağımlılığı toplam varyansının %8’ ini açıkladığı da bulgular arasında yer almaktadır. Ortaya çıkan bulgular benzer araştırma bulguları ile desteklenerek yorumlanmıştır.