Evaluatıon of The Water Qualıty of Kura-Aras Rıver Basıns, Transboundary Rıvers of Türkiye, Accordıng to Some Bıotıc Indıces


Baytaşoğlu H.

JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES, vol.8, no.3, pp.474-483, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada, Türkiye'nin sınır ötesi sistemi olan Kür-Aras havzasında bazı fizikokimyasal parametreler ve makroomurgasızlar kullanılarak su kalitesinin belirlenmesi amaçlanmıştır. İlkbahar ve sonbahar dönemlerinde, istasyonlardan standart D-Frame Net ve Ekman kepçesi ile bentik makroomurgasızlar toplanmıştır. Havza boyunca toplam 30 istasyon seçilmiştir. Bu çalışmada sırasıyla Biyolojik İzleme Çalışma Grubu (BMWP), Her Taksonun Ortalama Değeri (ASPT), Simpson Çeşitlilik İndeksi, Shannon-Weaver Çeşitlilik İndeksi, Margalef Çeşitlilik İndeksi takip edilmiştir. Kura-Aras Nehri havzasında en baskın grubun Insecta, en nadir grubun Oligochaeta olduğu belirlenmiştir. Havzada seçilen istasyonların fizikokimyasal parametreler açısından değerlendirilmesi sonucunda PO4-P ve NH4–N açısından 2. ve 3. sınıf su özelliği gösterdikleri belirlenmiştir. BMWP ve ASPT biyotik indekslerine göre 3. ve 4. sınıf özelliklere sahip olduğu belirlenmiştir.