Kinolon Dirençli Escherichia coli İzolatlarındaDiğer Antibiyotiklere Direnç Oranlarının Araştırılması


Creative Commons License

Şahin K., Altan G.

Journal of Biotechnol and Strategic Health Research, vol.3, no.3, pp.197-202, 2019 (Scopus)

Abstract

Escherichia coli, found in the normal intestinal flora of humans, is an opportunistic pathogen that causes infection in many tissues and organs. Although E. coli is mainly responsible for
community-acquired urinary tract infections, it may also be a causative agent of nosocomial infections in patients with underlying severe disease. The widespread use of quinolone antibiotics
in recent years increases the resistance rates to these antibiotics. The aim of this study was to investigate the resistance rate of quinolone resistant E.coli clinical isolates to other antibiotic groups.
A total of 153 quinolone resistant E. coli strains were isolated between June 2016 and July 2017 in the Microbiology Laboratory. These, clinical specimens came from outpatient clinics (n=82),
clinics (n=38), and intensive care units (n=33) of Recep Tayyip Erdoğan University (RTEU) Training and Research Hospital.. The identification of strains was confirmed by conventional
methods. Antibiotic susceptibility tests were evaluated by the Kirby-Bauer disc diffusion method according to CLSI (2015) criteria. Bacterial colonies obtained from 18-20 hours of fresh culture
passages were dried on a commercially obtained 4 mm thick Müller Hinton agar surface and the bacterial suspension prepared according to 0.5 MacFarland scales was spread to the plate
surface with sterile swab. The discs were placed at least 24 mm apart with a maximum of 12 discs per 150 mm diameter plate and the antibiotic discs were incubated in a 35-37 ° C oven for
18-24 hours. After incubation,, zone diameters were measured according to CLSI standards and reported as susceptible, moderately sensitive and resistant.
Antibiotic resistance percentages of 153 quinolone resistant E. coli isolates were as follows:. Ciprofloxacine and norfloxacine 100%, levofloxacin and ofloxacine 97.4%, amikacine 3.3%,
gentamicin 37.2%, ceftazidime 58.2%, ceftriaxone 62.7%, imipeneme and meropeneme 1.3%, amoxicillin/clavulanic acid 41.2%, sulbactam/ampicillin 62.1%, piperacillin/tazobactam 17.6%,
and colistin and tigecycline 2.61%.
In this study, in quinolone resistant E. coli, the highets antibiotic resistance rate was against the combination of β-lactam/β-lactamase inhibitors, except for piperacillin/tazobactam, while the
lowest was against carbapenems. Rational antibiotic usage guidelines must be drawn. Quinolone use should not be the first choice in empirical antibiotic use. Therapeutic interventions with
antibotics should be planned in accordance with antibiotic sensitivity tests.
Keywords: Escherichia coli, quinolone resistance, antibiotic susceptibility

İnsanların normal bağırsak florasında bulunan Escherichia coli birçok doku ve organda enfeksiyona sebep olan fırsatçı bir patojendir. E. coli, daha çok toplum kökenli
üriner sistem enfeksiyonlarından sorumlu olmakla birlikte, en sık karşılaşılan hastane enfeksiyonu etkenlerindendir. Son yıllarda kinolon grubu antibiyotiklerin yaygın
olarak kullanılması bu antibiyotiklere karşı da direnç oranlarını giderek arttırmaktadır. Bu çalışmanın amacı, kinolon dirençli E.coli klinik izolatlarının diğer antibiyotik
gruplarına karşı direnç oranını araştırmaktır.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarına Haziran 2016 ile Temmuz 2017 tarihleri arasında 82’si
polikliniklerden, 38’i servislerden ve 33’ü de yoğun bakım ünitelerinden gelen örnekler olmak üzere toplam 153 kinolon dirençli E. coli suşu çalışmaya alındı. Suşların
identifikasyonları, konvansiyonel yöntemler kullanılarak doğrulandı. Antibiyotik duyarlılık testleri CLSI (2015) kriterlerine göre Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemi ile
yapılarak değerlendirildi. 18-20 saatlik taze kültür pasajlarından elde edilen bakteri kolonileri 0.5 McFarland standardına göre hazırlanarak, 150 mm’lik Müller Hinton agar
plaklarına steril eküvyonla yayıldı. Antibiyotik diskleri, plaklara en fazla 12 disk ve diskler arasında en az 24 mm olacak şekilde yerleştirilerek 35-37 °C etüvde 18- 24 saat
arasında inkübe edildi. Sonuçlar; CLSI standartlarına göre ölçülerek duyarlı, orta duyarlı ve dirençli olarak rapor edilmiştir.
153 kinolon dirençli E. coli izolatının antibiyotik direnç yüzdeleri aşağıdaki gibidir: siprofloksasin ve norfloksasin %100, levofloksasin ve ofloksasin %97.4, amikasin
%3.3, gentamisin %37.2, seftazidim %58.2, seftriakson %62.7, imipenem ve meropenem %1.3, amoksisilin/klavulanikasit %41.2, sulbaktam/ampisilin %62.1, piperasilin/
tazobaktam %17.6, kolistin ve tigesiklin %2.6 olarak bulundu.
Bu çalışmada, incelenen kinolon dirençli E.coli suşlarında diğer antibiyotikler içerisinde en yüksek direnç oranı piperasilin/tazobaktam hariç β-laktam/β-laktamaz
inhibitörü kombinasyonlarına ve en düşük direnç oranı ise karbapenemlere karşı saptanmıştır. Akılcı antibiyotik kullanım politikaları geliştirilmeli, ampirik antibiyotik
kullanımında kinolonlar birinci tercih olmamalı ve antibiyotik duyarlılık test sonucuna göre tedavi planlanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Escherichia coli, kinolon direnci, antibiyotik duyarlılığı