SAĞLIKLI BİREYLERDE TORAKOLUMBAL FASYAYA UYGULANAN KİNEZYO BANTLAMANIN GÖVDE ESNEKLİĞİ ÜZERİNE AKUT ETKİLERİ


Çoban Ö., Toprak Çelenay Ş., Soylu Ç., BİRBEN T.

I. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, Burdur, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018, ss.819

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Burdur
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.819

Özet

SAĞLIKLI BİREYLERDE TORAKOLUMBAL FASYAYA UYGULANAN KİNEZYO BANTLAMANIN GÖVDE ESNEKLİĞİ ÜZERİNE AKUT ETKİLERİ

Özge Çoban1, Şeyda Toprak Çelenay1, Çağlar Soylu1,Tuğba Birben1

1Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara 

Giriş: Torakolumbal fasya; bitişik tabakaların birbiri içerisine kayan hareketine izin veren gevşek ve gözenekli bağ dokusu katmanları ile birlikte çok sayıda yoğun bağ dokusu katmanından oluşan bir yapıdır.  Bu yapı, gövdenin alt bölümünü destekleyen, postürün korunmasında, gövde kasları ile omurga arasındaki kuvvet aktarımının transferinde, stabilizasyonunda ve respirasyonda önemli rol oynayan miyofasyal ünitenin kritik bir parçasıdır. Bu yapıda meydana gelebilen fibröz ve adhesiv oluşumlar katmanlar arasındaki kayma hareketindeki kayıplar ile birlikte vücut hareketlerini kısıtlayabilmektedir. Kinezyo bantlama; bantlanan bölgede yer alan fasyada fizyolojik değişikliklere neden olan çeşitli amaçlarla fizyoterapide sık tercih edilen bir uygulamadır.  Amaç: Bu çalışmanın amacı, sağlıklı bireylerde torakolumbal fasyaya uygulanan kinezyo bant uygulamasının gövde esnekliği üzerindeki akut etkisini araştırmaktır.  Yöntem: Çalışmaya 20 sağlıklı birey dâhil edildi. Kinezyo bantlama sağ ve sol torakolumbal fasya üzerine fasya koreksiyon tekniği ile %10-50 ossilasyonlarla uygulandı. Katılımcıların gövde fleksiyon esnekliği için gövde fleksiyonu sırasında parmak ucu ve yer mesafesi, gövde ekstansiyon esnekliği için gövde ekstansiyonu sırasında sternal çentik ile duvar mesafesi, dominant ve dominant olmayan taraf lateral fleksiyon esnekliği için her iki yöne olan lateral fleksiyon miktarı mezura ile (cm) ölçüldü.  Değerlendirmeler bantlama öncesi (BÖ) ve 1 saat sonra (BS) kaydedildi.  Bulgular: Bireyleri yaşları ve vücut kütle indeksi sırasıyla 19,95±1,76 yıl ve 21,95±3.3,34 kg/m2 olarak bulundu. Katılımcıların %70’i kadın ve %30’u erkekti. BÖ ve BS; gövde fleksiyon esnekliğinin (BÖ:-4,1±6,59

cm; BS:-3,57 ±5,83 cm; p=0,049), gövde ekstansiyon esnekliğinin (BÖ:33,10±6,98 cm; BS:38,72±6,69 cm; p<0,001),  dominant (BÖ:21,65±3,33 cm; BS:22,57±3,22 cm; p=0,044) ve dominant olmayan taraf lateral fleksiyon esnekliğinin (BÖ:21,35±3,52 cm; BS:22,75±3,36 cm; p=0,002) arttığı görüldü. Tartışma ve Sonuç: Çalışmamızda, torakolumbal fasyaya uygulanan kinesio bant uygulaması gövde fleksiyon, gövde ekstansiyon, dominant ve dominant olmayan taraf lateral fleksiyon esnekliğini arttırdı. Bu sonuçlara göre özellikle kronik bel ağrısı gibi torakolumbal fasyanın etkilenebileceği durumlarda bu fasyanın kinezyo bant ile desteklenmesi gövde esnekliğinin korunması açısından önemli olabilir.  

Anahtar Kelimeler: Torakolumbal fasya, kinesio bantlama, gövde esnekliği