Problems in the Editorial Process and Solution Proposals


Creative Commons License

Karadeniz İ., Vural M. E.

Sosyal Bilimlerde Akademik Dergiciliğin Meseleleri Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 13 March 2020, pp.45-58

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.45-58
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Academic journalism and academic journals have undergone significant changes in recent years in Turkey. The increase in the number of universities and institutes established in Turkey has led to an increase in the number of publications in existing journals and the establishment of new journals. In addition to these, developments such as the Interuniversity Board’s decision to change the Assignment Criteria to be an associate professor, the establishment of TR Index and Dergipark affected the editorial processes in many ways. All of these issues had a direct or indirect effect on academic journalism and editorial positions in Turkey and led to certain positive and negative consequences. In this study, some problems caused by the above-mentioned factors in journals in social sciences particularly in theology were discussed in terms of editorial processes and possible solutions were discussed. How is the editorial process affected by these issues? What are the positive and negative situations that have emerged recently? What responsibilities do authors and editors currently have? How should an ideal editorial process be and is it possible to solve the current problems? Do tasks such as editing and refereeing on a voluntary basis affect editorial processes?


Türkiye’deki akademik dergiler ve dergicilik için son yıllar önemli değişikliklere gebe olmuştur. Türkiye genelinde kurulan üniversite ve enstitülerin sayısındaki artış, bir taraftan mevcut dergilerdeki yayın sayısını arttırmış, diğer taraftan yeni dergilerin kurulmasını tetiklemiştir. Yaşanan bu gelişmelere ilaveten Üniversiteler Arası Kurul’un (ÜAK) Doçent Atama Kriterlerini değiştirmesi, TR Dizin ve Dergipark’ın kuruluşu gibi gelişmeler editöryal süreçlere birçok açıdan etki etmiştir. Mevzubahis hususların tamamı Türkiye’de akademik dergiciliğe ve akademik dergiciliğin ana omurgası olarak ifade edebileceğimiz editörlük müessesine doğrudan veya dolaylı etki etmiş, müspet ve menfi sonuçlar doğurmuştur. Bu çalışmada yukarıda bahsi geçen hususların genelde sosyal bilimler özelde ilahiyat alanındaki dergilerde sebep olduğu birtakım sorunlara editöryal süreçler açısından temas edilecek ve muhtemel cevaplar üzerinde durulacaktır. Editöryal süreç bu hususlardan nasıl etkilenmektedir? Zikri geçen müspet ve menfi durumlar nelerdir? Hâlihazırdaki tabloda yazarlara ve editörlere ne gibi sorumluluklar düşmektedir? İdeal bir editöryal süreç nasıl olmalı ve zikredilen olumsuzluklardan bu süreci tecrit etmek mümkün müdür? Editörlük ve hakemlik gibi görevler gönüllülük esasına göre yerine getirilmesi editöryal süreçleri etkiler mi?