Motivasyonel Dil Kullanımının Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Çaykur’da Bir Uygulama


Creative Commons License

Latifoğlu N., Saklı A. R.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, vol.5, no.10, pp.251-268, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

It is investigated the effects of managers' motivational language use on organizational commitment of employees in this article. The study was conducted on 254 people working in the administrative buildings and nine tea factories of the General Directorate of Tea Enterprises (ÇAYKUR) in Rize. The main purpose of the study is to reveal the positive effect of motivational language use, which is a positive perception, on organizational commitment. In this context, the data obtained by simple random sampling method was analyzed with SPSS program. Findings show that motivational language use (empathic language) is one of the positive predictors of increasing organizational commitment.

Bu araştırmada yöneticilerin motivasyonel dil kullanımının çalışanların örgütsel bağlılığı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırma Rize’de bulunan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) ve bağlı dokuz çay fabrikasının idari binalarında çalışan 254 kişi üzerinde yapılmıştır. Araştırmanın temel amacını pozitif bir algı olan motivasyonel dil kullanımının örgütsel bağlılık üzerindeki pozitif etkisini ortaya çıkarma oluşturmaktadır. Bu bağlamda basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile elde edilen veri, SPSS programı ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular göstermektedir ki, motivasyonel dil kullanımı (empatik dil) örgütsel bağlılığı artırıcı pozitif yordayıcılardan biridir.