Matematiksel Modellemeye İlişkin Öğretim Modeli Süreçlerinin Öğretmen Adayı Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi


Creative Commons License

BARAN BULUT D., Alkan S.

4. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-4) Sempozyumu, İzmir, Turkey, 26 - 28 September 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

In the project called ―Learning and Education in Modeling and Applications (LEMA) gerçekleĢtiril, which was conducted by Katja Maaß between 2006 and 2009, a model was developed based on the idea that the participating countries should have the information that teachers need to learn to model. In this study, it is aimed to evaluate the processes in the mathematical modeling course where the teaching model (Modeling, Activities, Lessons, Evaluation) developed in LEMA project is applied according to the opinions of prospective teachers. In the fall semester of the 2018-2019 academic year, the content of the ―Mathematical Modeling‖ course, which was conducted in a secondary school mathematics teaching program in a faculty of education in a university in the Black Sea Region, was designed on the basis of the model described above. At the end of the course, an interview form consisting of a total of 8 questions was applied to 81 prospective teachers in order to reveal the opinions of the prospective teachers about their experiences in this process. As a result of the study, it was seen that the pre-service teachers' opinions that they have sufficient knowledge about mathematical modeling are available as a result of their experiences in the teaching model about modeling. In addition, the fact that prospective teachers stated that they would mostly include mathematical modeling in their courses can be considered as an indicator that they developed a positive view towards this field. In other words, it can be said that the teaching model used is effective. In this context, it is thought that it will be beneficial to use this field in mathematics courses by gaining proficiency and positive views in the field of mathematical modeling, which is also emphasized in the secondary school mathematics curriculum.

2006-2009 yılları arasında Katja Maaß yürütücülüğünde gerçekleştirilen ―Learning and Education in and through Modelling and Applications (LEMA)‖ isimli projede katılımcı ülkelerin öğretmenlerin modellemeyi öğrenmeleri için sahip olmaları gereken bilgilerin neler olabileceği düşüncesinden yola çıkarak bir model geliştirilmiştir. Bu çalışmada da LEMA isimli projede geliştirilen öğretim modelinin (Modelleme, Etkinlikler, Dersler, Değerlendirme) uygulandığı matematiksel modelleme dersindeki süreçlerin öğretmen adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 2018-2019 öğretim yılı güz döneminde Karadeniz Bölgesi‘ndeki bir üniversitenin eğitim fakültesinde ilköğretim matematik öğretmenliği programında yürütülen ―Matematiksel Modelleme‖ dersinin içeriği yukarıda açıklanan model temelinde tasarlanmıştır. Dersin sonunda öğretmen adaylarının bu süreçte yaşadıkları deneyimlere yönelik görüşlerini ortaya çıkarmak için toplam 8 sorudan oluşan bir görüşme formu 81 öğretmen adayına uygulanarak veriler toplanmıştır. Çalışmanın sonucunda öğretmen adaylarının modelleme ile ilgili öğretim modelinde yaşadıkları deneyimler sonucunda matematiksel modellemede yeterli düzeyde bilgiye sahip olduklarını gösteren görüşlerinin mevcut olduğu görülmüştür. Ayrıca öğretmen adaylarının çoğunlukla derslerinde matematiksel modellemeye yer vereceklerini ifade etmeleri onların bu alana karşı olumlu görüş geliştirdiklerinin bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Yani kullanılan öğretim modelinin etkili olduğu söylenebilir. Bu bağlamda öğretmen adaylarına, ortaokul matematik öğretim programında da vurgu yapılan, matematiksel modelleme alanında yeterlik ve olumlu görüş kazandırmış olmanın bu alanın matematik derslerinde kullanılmasına fayda sağlayacağı düşünülmektedir.