Dermoid kistlerde ultrasonografik tanı doğruluğunu etkileyen parametreler.


Creative Commons License

BAYOĞLU TEKİN Y., ALTINBAS S. K., DEDE F. S., dilbaz b.

DİCLE TIP DERGİSİ, vol.41, no.1, pp.64-70, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 41 Issue: 1
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: DİCLE TIP DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.64-70
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: To determine the adequacy of ultrasound
in diagnosis of dermoid cysts and to demonstrate the
causes of ultrasonographic failure in histopathologically
misdiagnosed cases.
Methods: Of 245 consecutive patients, whom an adnexal
mass is determined and the preliminary ultrasonographic
diagnosis of the cyst was a dermoid csyt, were included
in the study. Preoperative ultrasonographic findings and
postoperative pathology results were evaluated and the
correlation with pre-operative ultrasound imaging and final
pathologic results were analyzed.
Results: The diagnosis of a dermoid cyst with ultrasonography
was detected with the following rates of sensitivity
81.8%, specifity 93.1%, positive predictive value 67.5%,
negative predictive value 96.7%. A wall thickness greater
than 3 mm (p=0.029), inner wall irregularity (p=0.001),
mixed echogenity according to hyperechogenic lines
p=0.003), solid component (p=0.001), acoustic shadowing
(p=0.001), calcification (p=0.001), echogenic mural
nodule (p=0.001), were found to be statistically significant
(p<0.001) in ultrasonographic diagnosis of dermoid cysts.
Determination of vascularity in Doppler sonography was
not found statistically significant in diagnosis of dermoid
cysts (p=0.52).
Conclusion: Pattern recognition method is a method
that evaluates and diagnoses adnexal masses by ultrasonography
subjectively. It was shown to be more reliable
with high accuracy rates in specific diagnosis of adnexial
masses when compared to that of other methods. Even
though hyperechogenic lines and hyperechogenic solid
masses were characteristic findings for dermoid cysts,
these parameters were found to be the most frequent
causes of misdiagnosis.

Amaç: Ultrasonografinin dermoid kist tanısındaki yeterliliğini
belirlemek ve histopatolojik olarak farklı tanı alan
olgularda sonografik tanısal hata nedenlerini ortaya koymak.
Yöntemler: Adneksiyal kitle tespit edilen ardışık 245 olgudan
ultrasonografik ve histopatolojik olarak dermoid
kist tanısı alanlar çalışmaya dahil edildi. Preoperatif ultrasonografi
bulguları ile postoperatif patoloji sonuçları değerlendirildi
ve preoperatif ultrasonografik görüntüleme ile
postoperatif patoloji sonuçları arasındaki ilişki araştırıldı.
Bulgular: Dermoid kist tanısı ultrasonografi ile %81,8
sensitivite, %93,1 spesifite, %67,5 pozitif öngörü değeri,
%96,7 negatif öngörü değeri ile tanımlandı. Ultrasonografi
ile dermoid kist tespitinde kist duvar kalınlığının 3
milimetreden fazla olmasının (p=0,029), duvar iç konturunun
düzensiz olması (p=0,001) ve hiperekojenik ince
çizgilenmeye bağlı olarak karışık ekojenitenin izlenmesinin
(p=0,003), solid komponent (p=0,001), akustik gölgelenme
(p=0,001), kalsifikasyon (p=0.001) ve ekojenik
mural nodül (p=0,001) saptanmasının istatistiksel olarak
anlamlı oranda yüksek olduğu görüldü. Doppler sonografide
vaskularite tespitinin dermoid kist tespitinde istatistiksel
olarak anlamlı olmadığı görüldü (p=0,52).
Sonuç: Adneksiyel kitlelerin ultrasonografi ile subjektif
olarak değerlendirilerek tanı konulmasına patern tanıma
yöntemi denilmektedir. Adneksiyal kitlelerin tanınmasında
patern tanıma yöntemi, diğer yöntemlere oranla yüksek
doğruluk oranına sahiptir ve spesifik tanıya gitmede daha
güvenilirdir. Dermoid kistlerde hiperekojenik ince çizgilenme
ve hiperekojenik solid yapı karakteristik özellik olmakla
birlikte, bu parametrelerin aynı zamanda yanlış tanı konulmasına
sebep olan parametreler olduğu görülmüştür