İlkokul 4. Sınıf Düzeyindeki Fen Eğitimi Araştırmalarının Tematik İçerik Analizi


BAĞ H., ÇALIK M.

ELEMENTARY EDUCATION ONLINE, vol.17, pp.1353-1377, 2018 (Scopus) identifier

Abstract

This study aimed to thematically analyze science education studies focusing on 4th grade from 2006 to 2017. A total of 80 studies (18 dissertations and 62 articles), which met the related criteria ‘4th grade and date range’, were included for the thematic review. These studies were examined via such parameters as publication year, purpose, method, sampling level, data collection instrument, data analysis method, intervention duration, unit under investigation, used method / strategy, conclusion and recommendation. The results revealed that most of the studies under investigation were conducted in 2014 and purposed to examine any student development. A considerable number of these studies collected and analyzed their data with quantitative ways. Given their results, the studies reported positive effects after the teaching intervention. However, methods such as argumentation and game-based instruction have still remained limited. Hence, the current study recommends that design-based researches focusing different game designs on argumentation be conducted.

Bu araştırmada, 2006-2017 yılları arasında ilkokul 4. Sınıf düzeyinde yapılan fen eğitimi araştırmalarının tematik içerik analiziyle incelenmesi amaçlanmıştır. 4. sınıf düzeyini örneklemine alma ve belirtilen tarih aralığında olma kriterlerine uygun 18 tez ve 62 makale olmak üzere toplam 80 araştırma incelemeye alınmıştır. Çalışmalar; yayın yılı, amaç, yöntem, örneklem düzeyi, veri toplama aracı, veri analiz yöntemi, uygulama süresi, çalışılan ünite, kullanılan yöntem/strateji, sonuç ve öneri parametrelerine uygun olarak incelenmiştir. Bunun sonucunda; çalışmaların çoğunlukla 2014 yılı içerisinde ve öğrencilerin gelişimlerini incelemek amacıyla yürütüldüğü ortaya çıkmıştır. Ayrıca araştırmalarda büyük ölçüde nicel yollarla veri toplandığı ve analiz edildiği belirlenmiştir. Araştırmaların sonuçlarına bakıldığında ise, çoğunlukla yapılan müdahalelerin pozitif etkileri olduğuna yönelik sonuçlara ulaşıldığı görülmüştür. Ancak, argümantasyon ve oyun temelli öğretim gibi yöntemlerin sınırlı kaldığı belirlenmiştir. Böylece, farklı oyun tasarımları ile argümantasyon çalışmalarına odaklanan tasarım temelli araştırmaların gerçekleştirilmesi önerilmektedir.