Genel Olarak Vergi Teşviklerinin Ekonomi Üzerine Etkinliği


Creative Commons License

Acuner S.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, no.2, pp.147-168, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Tax incentives are very important to reach basic macro-economic terminius. Therefore, all goverments want to use these instrument. Tax incentives are incomes to give up in short-time for tax department. Because, it ‘s got social, managerial and political aims. These aims are realized basic macro-economic terminius. In economy, efficiensy that it’s mean’s aid and encouragement, pecuniary-unwordly supports to improve very fast some sector. According to tax institution, made efficiency tax politicses can be describe to pruned from tax specific profits or incomes or to put off different methods it. Generally, tax incentives can be classify fallen rate corporation tax and income tax, amortizations, tax heaven, tax holiday, direct investment tax credites and investment tax credites, reductions and expenses, export processing zones, duty-free and R&D. 

Temel makro ekonomik hedeflere ulaşmak için vergi teşvikleri çok önemlidir. Bu nedenle tüm devletler bu ekonomik enstrümanları kullanmak ister. Vergi idaresi açısından bakıldığında vergi teşvikleri, kısa dönemde vazgeçilen gelirlerden ibarettir. Çünkü vergi teşviklerinin sosyal, idari ve siyasi amaçları bulunmaktadır. Bu amaçlar temel makro ekonomik hedefleri gerçekleştirmeye yöneliktir. Teşvik kavramı ekonomide, kamunun çeşitli şekillerde bazı sektörlere hızlı gelişmesi için maddi veya manevi desteği, yardım ve özendirmesini ifade eder. Vergi müessesesi açısından bakıldığında ise; teşvik edici vergi politikaları belirli bir kazanç veya iradın vergiden istisna edilmesi veya verginin çeşitli yollarla ertelenmesi olarak tanımlanır. Genel olarak vergi teşvikleri düşük oranlı kurumlar ve gelir vergisi, hızlandırılmış amortisman, vergi cenneti, vergi tatili, yatırım indirimi ve kredileri, indirimler ve giderler, ihracat işleme bölgesi, gümrük muafiyeti ve AR-GE vergisel teşvikler olarak sınıflandırılabilir.