Determination of Teachers’ Awaraness of Brain Based Learning Approach


Alyıldız Uğurlu A., SEYHAN A.

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.9, no.2, pp.514-531, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

This study, which aims to determine social studies and primary school teachers’ awareness of the brain based learning approach, sets an example for phenomenology, one of the qualitative research designs. The study group of the research consisted of 40 teachers selected through convenience sampling. The study group, which included 20 social studies teachers and 20 primary school teachers, was formed in line with the principle of voluntary participation. In the research, a questionnaire consisting of open-ended questions was used as a data collection tool. The first part of the questionnaire includes items to determine the demographic characteristics of the teachers in the study group, and the second part includes questions to determine the teachers’ knowledge, awareness, and practices regarding the brain based learning approach. The collected data were analyzed by content analysis, and the data were categorized by creating codes and themes. When the findings were examined, it was seen that teachers generally define this approach as an approach which considers the working principles of the brain and is based on the process of learning in the brain. Teachers stated that there should be sufficient tools and equipment in learning environments suitable for this approach and that the teacher should be in the position of a guide in the learning process. The results of the research showed that a small part of the social studies teachers and most of the primary school teachers teach their lesson in accordance with this approach. Teachers who expressed that applied this approach in their lessons stated that the intensive curriculum is the basic problem they have encountered in this process.
Sosyal bilgiler ve sınıf öğretmenlerinin beyin temelli öğrenme yaklaşımına ilişkin farkındalıklarını belirlemeyi amaçlayan bu çalışma, nitel araştırma desenlerinden olgubilime örnek oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunda kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yoluyla seçilen 40 öğretmen yer almaktadır. 20 sosyal bilgiler ve 20 sınıf öğretmeninin yer aldığı çalışma grubu, gönüllü katılım ilkesi doğrultusunda oluşturulmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak açık uçlu sorulardan oluşan anket formu kullanılmıştır. Anketin ilk bölümünde çalışma grubunda yer alan öğretmenlerin demografik özelliklerini belirlemeye yönelik maddeler, ikinci bölümünde ise öğretmenlerin beyin temelli öğrenme yaklaşımına ilişkin bilgi, farkındalık ve uygulamalarını belirlemeye ilişkin sorular yer almaktadır. Toplanan veriler içerik analizi ile çözümlenmiş, kodlar ve temalar oluşturularak veriler kategorize edilmiştir. Bulgular incelendiğinde öğretmenlerin bu yaklaşımı genel olarak beynin çalışma ilkelerini dikkate alan ve öğrenmenin beyinde gerçekleşme sürecine dayanan bir yaklaşım olarak tanımladıkları görülmüştür. Öğretmenler, bu yaklaşıma uygun öğrenme ortamlarında yeterli araç-gereç bulundurulması ve öğretmenin öğrenme sürecinde rehber konumunda olması gerektiğini ifade etmiştir. Araştırma sonuçları sosyal bilgiler öğretmenlerinin az bir kısmının, sınıf öğretmenlerinin ise büyük çoğunluğunun bu yaklaşıma uygun ders işlediklerini göstermiştir. Derslerinde bu yaklaşımı uyguladığını ifade eden öğretmenler müfredatın yoğun olmasını, bu süreçte karşılaştıkları temel sorun olarak belirtmiştir.