Üniversite–Şehir İlişkisinde Yerleşkenin Yeri ve Etkisi: RTEÜ ve Rize Örneği


Creative Commons License

Saklı A. R.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.5, no.9, pp.498-528, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The service to society and industry/technology is new mission of the universities. We examined the features considered to play a leading role in the realization of that phenomenon. We also tried to find an answer to the question of what a good educational campus and a good research campus should be. In the context of the campus-city relationship, the campus types were investigated; urban campus, rural campus and city campus options have emerged. Within these options, the urban campus model, which makes it possible to benefit from both the campus and the city's facilities, has been seen as more useful. As RTEU campuses; The Zihni Derin Campus in Fener and the Health Campus in İslampaşa were found suitable for this type of campus model. Due to the fact that Rize is located in a narrow coastal band, both settlements are not able to benefit from the opportunities of the city adequately. Planning the city as polycentric and revitalization of commercial activities in order for these two settlements to make better use of the city's facilities and make a better contribution to the city; it is proposed to create sub-centers with different themes.

Üniversitelerin yeni misyonu olan topluma hizmet ve sanayi/teknolojide öncü rol üstlenme olgusunu hayata geçirmede, yerleşkelerin hangi özelliklere sahip olması gerektiği incelenmiştir. İyi bir eğitim yerleşkesi ve yine iyi bir araştırma yerleşkesi nasıl olmalıdır sorusuna cevap bulunmaya çalışılmıştır. Yine yerleşke-şehir ilişkisi bağlamında yerleşke tipleri incelenmiş; şehir içi yerleşke, şehir dışı yerleşke ve şehir üniversitesi seçenekleri ortaya çıkmıştır. Bunlar içinde hem yerleşkenin hem de şehrin imkânlarından yararlanmayı mümkün kılan şehir içi yerleşke modeli daha yararlı görülmüştür. RTEÜ yerleşkeleri olarak; Fener’deki Zihni Derin Yerleşkesi ve İslampaşa’daki Sağlık Yerleşkesi, bu tip yerleşke modeline uygun bulunmuştur. Rize’nin dar bir kıyı bandında kurulu olması nedeniyle, her iki yerleşkenin de şehrin imkânlarından yeterince yararlanamadıkları değerlendirilmiştir. Bu iki yerleşkenin şehrin imkânlarından daha iyi yararlanması ve şehre daha iyi katkıda bulunması için, buralarda ticaretin canlandırılması ve farklı temalara sahip alt merkezler oluşturulması önerilmiştir.