GİRİŞİMSEL PAZARLAMA BOYUTLARININ İNOVASYON ve FİNANSAL PERFORMANS ÜZERİNE ETKİSİ: TR90 BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN KOBİ’LER ÖRNEĞİ


PALA F., PİLATİN A.

TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Mevsimlik Dergisi, vol.12, no.47, pp.135-145, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The purpose of this study is to reveal the effects of entrepreneurial marketing dimensions on firm innovation and financial performance. For this purpose, hypotheses were developed for the relationship between entrepreneurial marketing dimensions firm innovation performance and of financial performance. Structural equation modeling was used in the test of these hypotheses. The data of the study were collected by survey method from 309 SME managers operating in TR90 region (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin and Gümüşhane). The results of the analysis revealed that all of the interventional marketing dimensions evaluated within the scope of the research had a significant effect on the financial performance of the company. In addition, the results of the analysis revealed that variables such as opportunity orientation, innovation, customer concentration and value creation, which are among entrepreneurial marketing dimensions, have a significant effect on firm innovation performance. 

Bu çalışmanın amacı, girişimsel pazarlama boyutlarının firma inovasyon ve finansal performansı üzerine etkilerini ortaya koymaktır. Bu amaca yönelik olarak firma inovasyon performansı ile finansal performansın girişimsel pazarlamanın boyutları arasındaki ilişkilere yönelik hipotezler geliştirilmiştir. Geliştirilen bu hipotezlerin testinde yapısal eşitlik modellemesi kullanılmıştır. Çalışmanın verileri TR90 bölgesinde (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin ve Gümüşhane) faaliyet gösteren 309 KOBİ yöneticisinden anket yöntemiyle toplanmıştır. Analiz sonuçları, araştırma kapsamında değerlendirilen girişimsel pazarlama boyutlarının tamamının firma finansal performansı üzerinde anlamlı bir etkisi olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca analiz sonuçları girişimsel pazarlama boyutlarından fırsat odaklılık, yenilikçilik, müşteriye yoğunlaşma ve değer yaratma değişkenlerinin firma inovasyon performansı üzerinde anlamlı bir etkisi olduğunu ortaya koymuştur.