AKCİĞER KANSERİ HASTALARININ DO NOT RESUSCITATE TALİMATI TERCİHLERİ DO NOT RESUSCITATE ORDER PREFERENCES OF LUNG CANCER PATIENTS


Çuvalci B., Hintistan S.

1.Uluslararası Hemşirelikte Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi, Erzurum, Turkey, 20 - 22 June 2019, pp.133-135

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Erzurum
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.133-135
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: No

Abstract

Akciğer kanseri tüm dünyada en sık görülen, mortalite yükünün

artmasına neden olan, bireyi, aile ve toplumu her yönüyle

etkileyen bir malignitedir. Hayati tehlike arz eden maligniteleri

olan hastalar için sadece aktif tedavi süresince değil,

yaşamlarının sonunda da kaliteli bakım verilmesi, agresif

tedaviler yerine palyatif bakımın sağlanması konusunda fikir

birliği vardır. Do not resuscitate (DNR) talimatı yaşam sonunda

kaliteli bakım tartışmalarının önemli bir parçasıdır ve ileri evre

kanser hastalarında yararsız resüsitasyon çabalarını önler ve

hasta bireyin klinik koşllarda ölmesini sağlar. DNR talimatı

kardiyak ve respiratuvar fonksiyonları sona eren hastanın

yaşamını koruyucu destek tedavi uygulamamak ya da bu süreçte

uygulamada tüm tedbirlere başvurmamak şeklinde tanımlanır.

Dünya genelinde Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Japonya,

Çin, Avustralya gibi birçok gelişmiş ülkede uygulanan DNR

talimatı Amerikan Hemşireler Birliği tarafından da 2003 yılında

DNR talimatı ve hemşirelik bakımı raporu ile kabul görmüştür.

Chen ve arkadaşlarının 2009 yılında yaptığı çalışmaya göre

akciğer kanseri tanısı alan hastalara diğer kanser (baş ve boyun,

özofagus, prostat, hematolojik maligniteler) tanısı alan

hastalara göre daha az oranda resüsitasyon uygulanmaktadır.

Wang ve arkadaşlarının (2015) çalışmasında akciğer kanseri

tanısı olan hastaların %74.7’si (260/348) DNR talimatını

imzaladığı ve terminal dönemindeki akciğer kanseri

hastalarında DNR talimatı oranının yıllık olarak arttığını tespit

edilmiştir. Wen ve arkadaşlarının (2013) Çin’de 829 kanser

hastası ile yaptığı çalışmada tüm kanser hastalarının %99.8’inin

ve akciğer kanseri hastalarının da tamamının (144 hasta) DNR

talimatı verdiği tespit edilmiştir. Türkiye’de ise henüz tartışmalı

bir konu olan DNR talimatının tam karşılığı Türk hukukunda yer

almamakta, ötenazi başlığı altında, pasif ötenazi olarak

değerlendirilerek yasaklanmaktadır.