Silent killer: A scalpel in the aortic wall after spinal surgery.


ALTUN G., Hemsinli D., KUTANIS D., GAZIOGLU G.

Neurologia i neurochirurgia polska, vol.50, pp.294-6, 2016 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier