Türkiye’de 2005-2019 Yılları Arasında İlkokulda Türkçe Öğretimine Yönelik Yapılan Araştırmalar Üzerine Bir Değerlendirme


Creative Commons License

Erdem S., Gökçe B.

in: Türkçe Eğitimi ve Türk Edebiyatı Araştırmaları, Doç. Dr. Esin YAĞMUR ŞAHİN, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.287-319, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Paradigma Akademi
  • City: Çanakkale
  • Page Numbers: pp.287-319
  • Editors: Doç. Dr. Esin YAĞMUR ŞAHİN, Editor
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

2005-2019 yılları arasında Türkiye’de ilkokulda Türkçe öğretimi alanına yönelik yapılan makale ve lisansüstü tezleri inceleyerek bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirmeyi amaçlayan bu araştırmada doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma verileri Google Akademik, ULAKBİM ve YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanları taranarak elde edilmiştir. Taramada, “Türkçe dersi öğretim programı, Türkçe ders kitabı inceleme, dinleme/izleme, konuşma, okuma, yazma, kelime öğretimi, değer eğitimi, yöntem ve teknik, ölçme ve değerlendirme, ilkokul öğrencileri, sınıf öğretmeni” anahtar sözcükleri kullanılarak 193 makale, 186 yüksek lisans tezi ve 41 doktora tezi olmak üzere toplam 420 çalışmaya ulaşılmıştır. Elde edilen veriler; çalışmanın adı, yazarları, yayımlandığı üniversite (tezler için), anahtar kelimeler, araştırmanın yöntemi, uygulandığı çalışma grubu, araştırmada kullanılan veri toplama araçları ve araştırmanın analiz yöntemine göre sınıflandırılıp tablo ve grafikleroluşturulduktan sonra yüzde ve frekans değerlerine dayalı yorumlanarak sunulmuştur. Araştırmanın sonucunda ilkokulda Türkçe öğretimine ilişkin çalışmaların son yıllarda arttığı, ilgili çalışmaların okuma ve yazma alanlarında yoğunlaştığı, dinleme ve konuşma becerileriyle ilgili çalışmaların yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca araştırma yöntemi olarak genellikle nicel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı, karma yöntemin ise çok az tercih edildiği belirlenmiştir. Son olarak araştırmada ulaşılan sonuçlar doğrultusunda çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Sözcükler: Türkçe öğretimi, ilkokul, makale, yüksek lisans tezi