Doğu Karadeniz Bölgesindeki Kadınlarda Anormal Servikal Sitoloji Sonuçlarının Değerlendirilmesi


Creative Commons License

BAYOĞLU TEKİN Y., GÜVENDAĞ GÜVEN E. S., METE URAL Ü., ÜSTÜNER I., BALIK G., GÜÇER H.

Türk Jinekolojik Onkolojik Dergisi, vol.17, pp.20-24, 2014 (Scopus) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 17
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Türk Jinekolojik Onkolojik Dergisi
  • Journal Indexes: Scopus
  • Page Numbers: pp.20-24
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Aim: The aim of this study was detection of the abnormal cervical cytology rates of the women according to cervical screening at Eastern Black Sea region and to determine the correlation of the abnormal cervical cytologic findings with colposcopy directed biopsies. Materials and methods: Cervical cytology of the women with Pap smear method were retrospectively evaluated between the years 2006-2012 at University Hospital. Colposcopy directed biopsies of the women with abnormal cervical cytology that was detected with conventional smear methods were evaluated. Cervical cytology results according to Bethesda system as ASC-US, ASC-H, LSIL, HSIL, AGC were included in the study. Results: Abnormal cervical cytology was detected at 354(2.81%>) of 12558 women. The rates of abnormal cervical cytology were detected as ASC-US 199 (56.1%), ASC-H 9 (2.5%), LSIL 62 (17.5%), HSIL 28 (7.9%), AGC 54 (15.3%). Colposcopy and directed biopsy was performed at 123 cases. Biopsy results were reported as: chronic cervicitis 57 (46.3%), CINl 23 (18%, 7), CIN2 11 (% 9), CIN3 25 (20.3%). Correlation of cervical cytology and colposcopy directed biopsy results were statistically significant (Kappa:0.541 and p <0.001). Conclusion: Cervical cancer can early diagnose with cervical cytology and even preventable disease. Despite cervical cytology is an effective, easy and accessible screening method, histopathologic correlation is became important for evaluation and management of abnormal cervical cytology. Colposcopy directed biopsy and histopathological assessment is seen as an appropriate method for the management of abnormal cervical cytology, Key words: cervical cytology, colposcopy, ASC-US, LSIL, HSIL

 

Amaç: Çalışmamızın amacı Doğu Karadeniz Bölgesindeki kadınlarda servikal tarama sonucunda tespit edilen anormal servikal sitoloji oranını belirlemek ve bu anormal sitolojik bulguların yönlendirilmiş kolposkopik biyopsi ile alınan servikal biyopsilerle histopatolojik korelasyonunu saptamaktır. Materyal ve metod: Bir üniversite hastanesinde 2006-2012 yılları arasında Pap smear yöntemi kullanılarak servikal sitolojileri de- ğerlendirilmiş kadınlar retrospektif olarak tarandı. Konvansiyonel yöntem ile anormal servikal sitoloji saptanan kadınların kolposkopi ile yönlendirilmiş biyopsileri değerlendirildi. Servikal sitoloji sonuçları Bethesda sınıflamasına göre ASC-US, ASC-H, LSIL, HSIL, AGC olan kadınlar çalışmaya dahil edildi. Bulgular: Servikal sitoloji alınan 12558 kadından 354’ünde (%2.81) anormal smear sonucu tespit edildi. Yapdan değerlendirmede ASC-US 199 (%56.1), ASC-H 9 (%2.5), LSIL 62 (%17.5), HSIL 28 (% 7.9), AGC 54(%15.3) oranında tespit edddi. Olguların 123’üne kolposkopi üe yönlendirilmiş biyopsi yapddı. Biyopsi sonuçları kronik servisit 57(%46.3), CİNİ 23 (%18.,7), CIN2 11 (%9), CIN3 25 (%20.3) olarak rapor edddi. Servikal sitoloji ve kolposkopi de yönlendirilmiş biyopsi sonuçlarının korelasyonu istatistiksel olarak anlamlı bulundu (Kappa:0,541 ve p<0,001). Sonuç: Serviks kanseri servikal sitoloji de erken tanı konulabilen ve hatta önlenebilen bir hastalıktır. Servikal sitoloji etkin, kolay ve ulaşdabilir bir yöntem olmasına rağmen anormal servikal sitolojilerin değerlendirilmesinde ve yönetiminde histopatoloji de korelasyon önem kazanmaktadır. Anormal servikal sitolojilerin yönetiminde kolposkopi de yönlendirilmiş biyopsi alınması ve histopatolojik olarak değerlendirilmesi uygun bir yöntem olarak görülmektedir. Anahtar kelimeler: servikal sitoloji, kolposkopi, ASC-US, LSIL, HSIL