The Firm Specific Capital Structure Determinants of Turkish Firms Listed in Istanbul Stock Exchange: A Structural Equation Modeling Approach (Borsa İstanbul’da Kayıtlı Türk Firmaların Firmaya Özgü Sermaye Yapısı Belirleyicileri: Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi Yaklaşımı)


Creative Commons License

Albayrak A. S.

IBAD Sosyal Bilimler Dergisi (IBAD Journal of Social Sciences), no.Ekim 2019 Özel Sayısı, pp.530-559, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This study tests the explanatory power of the most important capital structure theories. The study extends empirical studies in three ways. First, it tests a much broader set of theories, many of which have not previously been evaluated empirically. Second, since the capital structure theories have different empirical implications in respect to different types of debt structures, this study analyzes measures of short-term, long-term and short-term with long-term debt structure rather than an aggregate measure of total debt structure. The empirical results show that liquidity, asset structure, size, profitability, growth and volatility are the statistically significant factors and tax level, non-debt tax shield are the insignificant factors in all models. Firm size and growth are positive; volatility and profitability are the factors that are effective in the negative direction in all models. However, liquidity and asset structure were found to affect short-term debt structure negatively, and long-term debt structure positively.

Bu çalışma, en önemli sermaye yapısı teorilerinin açıklayıcı gücünü test etmektedir. Çalışma ampirik çalışmalara üç faklı açıdan katkı sağlamaktadır. Birincisi, çoğu daha önce ampirik olarak değerlendirilmemiş daha geniş bir dizi teoriyi test etmektedir. İkincisi, sermaye yapısı teorilerinin farklı borç yapılarına göre farklı ampirik sonuçları olduğundan, bu çalışma toplam borç yapısından çok, uzun vadeli borç yapısını, kısa vadeli borç yapısını ve kısa-uzun vadeli borç yapılarını ayrı modeller üzerinde test etmektedir. Ampirik sonuçlar, likidite, varlık yapısı, büyüklük, karlılık, büyüme ve oynaklık faktörlerinin sermaye yapılarını açıklamada anlamlı faktörler olduğunu ve vergi düzeyi ile borç-dışı vergi kalkanının tüm modellerde önemsiz faktörler olduğunu göstermektedir. Tüm modellerde sermaye yapısı ile firma büyüklüğü ve büyüme faktörleri arasında pozitif yönlü; oynaklık ve karlılık faktörleri arasında negatif yönlü ilişkiler söz konusudur. Ancak, likidite ve aktif yapısı faktörleri işletmelerin kısa vadeli borç yapılarını negatif yönde ve uzun vadeli borç yapılarını ise pozitif olumlu yönde etkilediği görülmüştür.