Türkiye’deki Sığınmacılara ve Mültecilere Yönelik Sosyal Hizmet Sunumunda Üçüncü Sektör Analizi


Creative Commons License

GÜZEL B.

Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, vol.55, no.1, pp.540-563, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 55 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.540-563
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Organizations, which enable people to participate in activities in the public on a voluntary basis without profit, such as associations, foundations, unions, communities, federations, confederations and platforms are generally defined as the third sector. As a living organism, the third sector emerges as a result of influences by all the developments, and after a while, it becomes the main factor of social development and progress, leading to the emergence of new developments and changes. The purpose of this research is to analyze the third sector providing services for asylum seekers and refugees in Turkey as a way of social service. The data of the research was collected by visiting the websites of third sector institutions / organizations that are active in this context. In the study; a total of 51 different institutions / organizations; 29 associations (56.86%), 12 foundations (23.52%), four unions (7.84%), three confederations (5.88%) and three platforms (5.88%) were analyzed. For the data analysis; content analysis, one of the techniques commonly used in qualitative research, was used. The findings were presented under the sub-headings of associations, foundations, unions, confederations and platforms.

İnsanların kâr amacı gütmeden, gönüllülük esasına dayanarak toplum yararına kamusal alanlardaki faaliyetlere katılımını sağlayan dernek, vakıf, birlik, topluluk, federasyon, konfederasyon ve platform gibi oluşumlar genel olarak üçüncü sektör adı altında tanımlanmaktadır. Yaşayan bir organizma olarak üçüncü sektör, yaşanan tüm gelişmelerden etkilenerek oraya çıkmakta ve bir süre sonra yeni gelişmelerin ve değişmelerin ortaya çıkmasına yol açarak toplumsal kalkınmanın ve ilerlemenin lokomotifi olmaktadır. Bu araştırmanın amacı, Türkiye’deki sığınmacılara ve mültecilere yönelik hizmet sunan üçüncü sektörün yaptığı çalışmaların sosyal hizmet sunumu kapsamında analiz edilmesidir. Araştırmanın verileri bu kapsamda faaliyet gösteren üçüncü sektör kurum/kuruluşlarının web siteleri incelenerek toplanmıştır. Çalışmada üçüncü sektör içinde yer alan 29’u dernek (%56,86), 12’si vakıf (%23,52), dördü sendika (%7,84), üçü konfederasyon (%5,88), üçü de platform (%5,88) olmak üzere toplam 51 farklı kurum/kuruluş analiz edilmiştir. Verilerin analiz edilmesinde nitel araştırmalarda sıkça kullanılan tekniklerden biri olan içerik analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular dernekler, vakıflar, sendikalar, konfederasyonlar ve platformlar alt başlıklarıyla sunulmuştur.