Problem and Solutions Proposals in The Emergency Remote Education Process: Parental Perspective


Turgut Y. E., Kopuz T., Özalp E.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.22, no.2, pp.813-829, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This study aims to reveal the problems encountered by parents of children who attended the emergency remote education (ERE) and who made solution proposals to these problems. In the study, a case study design was employed. The study group consisted of 5 mothers and 5 fathers whose children attended the ERE program. The data collected by using the semi-structured interview form and the data were analysed through the content analysis technique. As a result of the analysis, problems encountered by parents while carrying out the process and solution proposals were grouped into three main titles which are “child”, “parent”, and “system”. It was revealed that parents generally experienced motivation problems about their children and encountered system-related problems during ERE. One solution proposal was that parents preferred to do activities that their children enjoy as well as got help from other experienced people and made use of their own existing knowledge. Besides, parents expressed that their workload increased during ERE and they generally received support from their spouses to balance the increasing workload. Accelerating the adaptation process of parents to distance education and organizing information activities to ensure that parents can manage the process more efficiently via media and creating learning contents related to parental guidance in distance education are among the suggestions developed. Keywords: Emergency remote education (ERE), parental perspective, problems, solution proposals

Bu çalışmada acil uzaktan eğitim (AUE) sürecine katılan çocukların ebeveynlerinin uzaktan eğitimde karşılaştıkları sorunların ve bu sorunlara ilişkin çözümlerin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu çalışmada durum çalışması deseni benimsenmiştir. Çalışma grubu AUE’ye katılan 5 anne ve 5 babadan oluşmaktadır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanan veriler içerik analizi tekniğiyle çözümlenmiştir. Analiz sonucunda, ebeveynlerin süreci yürütürken karşılaştığı sorunlar ve bu sorunlara yönelik geliştirilen çözümler; çocuk, ebeveyn ve sistem başlıkları altında toplanmıştır. Ebeveynlerin AEU sürecinde genellikle çocuklarıyla ilgili motivasyon sorunu yaşadığı ve sistem kaynaklı sorunlarla karşılaştıkları ortaya çıkmıştır. Bu problemlerin çözümünde ise ebeveynlerin çocuklarının sevdiği etkinlikleri yapmayı tercih ettikleri, bilen birilerinden yardım aldıkları ya da kendi bilgilerinden yararlandıkları görülmüştür. Ayrıca ebeveynler AUE süreci içerisinde iş yüklerinin arttığını ve artan iş yükünü dengelemek için genellikle eşlerinden destek aldıklarını ifade etmişlerdir. Ebeveynlerin uzaktan eğitime uyum sürecinin hızlandırılması ve ebeveynlerin bu süreci daha sağlıklı yönetebilmelerinin sağlanması amacıyla basın-yayın yoluyla bilgilendirme çalışmalarının yapılabileceği, uzaktan eğitimde ebeveyn rehberliğine ilişkin eğitim içeriklerinin oluşturulabileceği geliştirilen öneriler arasındadır.