Ortaokul Öğrencilerinin Fiziksel ve Motor Özelliklerinin Bazı Değişkenlere Göre Araştırılması


Creative Commons License

Kurt H., Akoğuz Yazıcı N., Kalkavan A.

11th International Physical Education and Sports Teaching Congress, Kütahya, Turkey, 20 - 22 October 2023, pp.238-248

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kütahya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.238-248
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Araştırmanın amacı, ortaokulda eğitim öğretime devam eden öğrencilerinin bazı fiziksel ve motor özelliklerinin karşılaştırılmasını içermektedir. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2021-2022 eğitim öğretim yılında Of ilçesinde ilköğretim kurumlarında öğrenim gören ortaokul öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise 2021-2022 eğitim öğretim yılında ortaokulda öğrenim gören ve tesadüfi yönteme göre seçilen 91'i erkek ve 89'u kız olan toplam 179 öğrenci oluşturmaktadır. Bu amaçla veri toplama araçları kişisel bilgi formu, boy ve kilo ölçümü, 20m sürat testi, Flamingo denge testi, çeviklik T testi, dikey sıçrama testi, durarak uzun atlama testi, otur eriş esneklik testi uygulanmıştır. Araştırmada verilerin analizinde SPSS 27 istatistik paket programı kullanılarak tanımlayıcı istatistikler verilmiştir. Veri analizinden önce normallik varsayımına bakıldıktan sonra karşılaştırmalı veriler için Bağımsız Gruplar için T-Testi kullanılmıştır. Normal dağılım göstermeyen verileri için Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Analizler sonucunda beden eğitimi ders saati 1 olan öğrencilerin boy, kilo, denge ve esneklik derecelerinde anlamlı bir şekilde daha iyi ortalamaya sahip olduğu görülürken; beden eğitimi ders saati 2 saat olan öğrencilerin ise dikey sıçramada anlamlı bir şekilde daha iyi ortalamaya sahip olduğu görüldü. Diğer yandan 20m sürat testi, çeviklik t testi, dikey sıçrama ve durarak uzun atlama testlerinde istatiksel olarak anlamlı farklılıklar görülmedi. Sonuç olarak, temel motor hareketlerin geliştirilmesine yönelik bazı fiziksel ve motor testlerin çocukların temel motor hareketlerinin gelişimlerine etkilerinin yanı sıra beden eğitimi programının temel amaçları arasında yer alan hareket becerilerinin kazanılması ve geliştirilmesi, haftada düzenli olarak uygulanan beden eğitimi dersinin sıklığına ve nitelikli fiziksel aktivitelere bağlı olduğu düşünülebilir.

Anahtar kelimeler: motor beceri testleri, beden eğitimi ve spor.