Mültecilerin Dil Yeterliliklerinin Geliştirilmesi Yoluyla Entegrasyonu: Bir Avrupa Birliği Projesi


Selçuk O., Güzel B.

12. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 07 June 2020, pp.186-187

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.186-187
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Sosyal uyum iki yönlü bir süreç olup bir yandan politika yapıcılar ve vatandaşların diğer taraftan da mültecilerin aktif rol almasını gerektirmektedir. Bunun için mültecilerin günlük hayatlarında bulundukları ülkelerde iletişim kurabilmeleri ve sosyal hayata katılabilmelilerdir. Dolayısıyla temel iletişim becerilerine sahip olmalıdırlar. Mültecilerin sosyal uyum konusunda en çok sorun yaşadıkları alanlardan biri sağlık hizmetleridir. Mülteciler, gittikleri ülkenin sağlık sistemlerine erişiminde birtakım güçlüklerle karşılaşmaktadırlar. Bu güçlükler, sağlık hizmeti almaya uygun olmama, negatif eğitim ve ekonomik düzey, sağlık hizmetleriyle ilgili bilgiye erişim zorluğu ve kültürel farklılıklar gibi hususlardır. Dil yetkinliğinin olmaması sağlık profesyonellerinin mültecilere kaliteli ve uygun bir sağlık hizmeti sunmasını güçleştirmektedir. İletişim bozukluğu ise yanlış teşhis, ilaç uygulama hatası gibi hem hasta hem de sağlık çalışanları için ölümcül sonuçları ve geri dönülemez bir bedeli olabilir. Bu bilgiler ışığında “Mültecilere Yönelik İlk Yardım Dil Kiti” (First Aid Language Kit for Migrants) adlı Avrupa Birliği tarafından hibelendirilen proje ile mültecilerin bulundukları ülkeye ilişkin dil yetkinliklerinin geliştirilerek sağlık hizmetleri erişimlerinin kolaylaştırılması hedeflenmiştir. Bu proje ile mültecilerin sürekli olarak kullanabileceği, yanlarında bulundurabileceği sağlıkla ilgili içerikleri kapsayan bir dil kiti tasarlanmıştır. Bu dil kitinin bir diğer amacı da sağlık profesyonellerinin dil farklılığından ötürü muhtemel iletişimsel engellerini ortadan kaldırarak yanlış anlaşılmaların azaltılması ve yeterli tıbbi destek verilmesidir. Proje kapsamında, üç fikri çıktı tasarlanmıştır. İlk fikri çıktıda tıbbi dil piramidi adı altında bir sözlük oluşturulmuştur. Avrupa Parlamentosu Araştırma Hizmetleri tarafından 2016 yılında yapılan “Avrupa Mülteci Krizinin Halk Sağlığı Boyutu” adlı araştırmasında göç boyunca mültecilerin sağlığını etkileyebilecek tıbbi sorunlar altı öncelik alanına ayrılmıştır. Fikri çıktı kapsamında bu altı önceliğe ait önemli kelime, kalıp cümleler ve diyaloglara yer verilmiştir. Öncelik alanları ise (1) yaralanmalar, (2) bulaşıcı hastalıklar, (3) bulaşıcı olmayan hastalıklar, (4) ruh sağlığı problemleri, (5) kadın ve çocuklara özgü hastalıklar, (6) hava ile ilgili rahatsızlıklardır. Fikri çıktının ortaya koyulması sürecinde ikincil veri kaynakları kullanılmıştır. Öncelikler altındaki yer alan hastalıklar, dil içerikleri ve tıbbi terminoloji konusunda doküman inceleme ve yapılandırılmış görüşme formlarıyla veriler toplanmıştır. Veriler, tema analiz yoluyla analiz edilmiştir. Araştırma kapsamında oluşturulan dil kiti 12 farklı dile tercüme edilmiştir. Böylece mültecilerin dil becerilerinin geliştirilmesi ve yetişkin eğitimi veren kurumların ise kaynaklarının arttırılması; ülkeye yeni gelen mültecilerin yaşadıkları tıbbi problemlerinin önündeki bariyerlerin ortadan kaldırılması; sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan zorlukları azaltılması, tematik gerçek yaşam durumları karşısında bilgi ediniminin kolaylaşması ve mültecilerin uyumlarının halk sağlığı açısından arttırılması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mülteciler, dil yeterlilikleri, yetişkin eğitimi, entegrasyon