Case Study Method from Teaching Principles and Methods in Safahat


Tuna C.

Kosovo Educational Research Journal, vol.2, no.1, pp.36-54, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The basic work of our Turkish National Anthem poet Mehmet Akif Ersoy is Safahat, which collects poems he wrote at various times and consists of seven books. One of the issues emphasized in this work that deals with social problems is education and training. In this study, the Case Study Method, one of the Teaching Principles and Methods, in the poems of Mehmet Akif, who is both a formal and non-formal educator, has been examined. Describes his observations, experiences and stories around Mehmet Akif. It focuses on child psychology, knowing the developmental stages of the child, acting accordingly, conforming to the child's level, and motivating the child. As the values that should be given in education, it deals with issues such as work, hope, perseverance, effort, effort, cooperation, courage and kindness. It defends the principles of equality of opportunity and opportunity in education, generality and equality, the needs of the individual and society, the right to education, orientation in education, scientificity, education everywhere, continuity, and the absence of violence. Among the general purposes of education, it deals with the training of people with a personality, citizenship education and raising individuals with a profession. He wants to raise a youth like Asım as the ideal human model in education. Use the problem solving method and gain critical thinking, reflective and creative thinking skills. He criticizes the education system of the Ottoman State. It suggests that schools do not comply with the conditions of the day, and that new school systems be introduced. It determines that school programs are old, theoretical and far from implementation. Suggests applied, science-based, current, religious, national and moral programs. He wants the textbooks to be written up to date, appropriate to the level, and scientifically. It cares about public education. It focuses on the education of mother and father in family education. He states that without raising public awareness and educating the family, it is not possible to progress and develop. He emphasizes that mosques are homes of education and that the public can be educated through education in mosques. It expresses the fight against ignorance. It demonstrates the teacher competencies by embracing the teachers to be faithful, decent, competent and conscientious. It promotes the training of ideal teachers. Mehmet Akif Ersoy training views put forward by Safahat in his work today will be light for Turkey and the Turkish world. The study ends with results and suggestions. Keywords: Mehmet Akif Ersoy, Safahat, Teaching Principles and Methods, Case Study Method, Educational Psychology

 İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un temel eseri, çeşitli zamanlarda yazdığı şiirleri toplayan ve yedi kitaptan oluşan Safahat’tır. Toplumsal sorunların ele alındığı bu eserde üzerinde durulan konulardan biri eğitim ve öğretimdir. Bu çalışmada hem örgün hem de yaygın bir eğitimci olan Mehmet Akif’in şiirlerinde öğretim ilke ve yöntemlerinden örnek olay yöntemi incelenmiştir. Mehmet Akif çevresinde gözlemlerini, başından geçenleri ve hikâyeleri betimler. Çocuk psikolojisi, çocuğun gelişim dönemlerini bilme, ona göre davranma, çocuğun düzeyine uygunluk, çocuğu güdüleme konuları üzerinde durur. Eğitimde verilmesi gereken değerler olarak, çalışma, ümitli olma, azim, çaba, gayret, yardımlaşma, cesaret, iyilik gibi konuları işler. Eğitimde imkân ve fırsat eşitliği, genellik ve eşitlik, ferdin ve toplumun ihtiyaçları, eğitim hakkı, eğitimde yöneltme, bilimsellik, her yerde eğitim, süreklilik, şiddetin olmaması ilkelerini savunur. Eğitimin genel amaçları arasında kişilikli insan yetiştirme, vatandaşlık eğitimi ve meslek sahibi birey yetiştirmeyi ele alır. Eğitimde ideal insan modeli olarak Asım gibi bir gençlik yetiştirmek ister. Eleştirel düşünme, yansıtıcı düşünme ve yaratıcı düşünme becerileri kazanmayı ve problem çözme yöntemini kullanır. Osmanlı Devleti’nin eğitim sistemini eleştirir. Okulların günün şartlarına uymadığını, yeni okul sistemlerinin getirilmesini önerir. Okul programlarının eskidiğinin, teorik kaldığını, uygulamadan uzak kaldığını saptar. Uygulamalı, fen bilimlerine dayalı, güncel, dini, milli ve ahlaki programlar önerir. Ders kitaplarının güncel, düzeye uygun, bilimsel yazılmasını ister. Halk eğitimini önemser. Aile eğitiminde anne ve babanın eğitimi üzerinde durur. Halkı bilinçlendirmeden, aileyi eğitmeden ilerlemenin, gelişmenin mümkün olamayacağını belirtir. Camilerin eğitim yuvası olduğunu, halkın camilerdeki eğitimle eğitilebileceğini vurgular. Cehaletle savaşılmasını dile getirir. Öğretmenlerin imanlı, edepli, liyakatli ve vicdanlı olmasını benimseyerek öğretmen yeterliliklerini ortaya koyar. İdeal öğretmen yetiştirilmesini ileri sürer. Mehmet Akif Ersoy’un Safahat adlı eserinde ileri sürdüğü eğitim görüşleri, günümüz Türkiye’si ve Türk Dünyası için ışık olacaktır. Çalışma sonuç ve önerilerle son bulmaktadır. Anahtar Kelimeler: Mehmet Akif Ersoy, Safahat, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Örnek Olay Yöntemi, Eğitim Psikolojisi.