Survey on Mobbing Behaviors In Terms of Some Variables, Affecting the Personnel in the Directorates of Youth Centers in Turkey


Creative Commons License

HACICAFEROĞLU S.

International Journal of Sport Studies, cilt.5, sa.1, ss.24-30, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 5 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: International Journal of Sport Studies
  • Sayfa Sayıları: ss.24-30

Özet

Bireyler zaman zaman bulundukları çalışma ortamı içerisinde mobbing davranışlarına maruz kalabilmektedirler. Mobbing bir veya birkaç kişi tarafından bir diğer kişiye yönelik, nedeni çok çeşitli olabilen, sistematik bir biçimde, düşmanca ve ahlak dışı yapılan davranışlar olarak tanımlanabilmektedir. Bu çalışama Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerine bağlı Gençlik Merkezi Müdürlüklerinde çalışan personellerin, uğradıkları mobbing davranışlarını, bazı değişkenler açısından incelemek amacıyla yapılmıştır. Tarama modeli kullanılarak yapılan araştırmanın örneklemini; tesadüfü yöntemle seçilmiş farklı bölgelerdeki Gençlik Merkezi Müdürlüğünde çalışan 253 personel oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri “Olumsuz Davranışlar Ölçeği (NAQ)” ile toplanmıştır. Araştırmada aritmetik ortalama, çapraz tablo, t- testi, tekyönlü varyans analizi ile Tukey testi kullanılmıştır. Araştırmada; örneklemdeki personelin genel olarak orta altı düzeyde yıldırma davranışı algıladıkları belirlenmiştir. Yine; evli olan, 31 ile 40 yaş aralığında olan, 11 ile 20 yıl arası görev süresi olan ve lisans düzeyinde eğitim alan personellerin medeni durum, yaş, görev süresi ve eğitim değişkenleri içerisinde bulunan gruplara göre, puan anlamında daha fazla mobbing davranışlarına maruz kaldıkları belirlenmiştir. Ayrıca medeni durum, yaş ve eğitim değişkenleri ile yıldırma davranışları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı, görev süresi değişkenine göre ise anlamlı bir farklılığın olduğu saptanmıştır.