. A. Çiçek, Ç.Kuzucu, R. Durmaz . Bir yıl içerisinde kan kültürlerinden infeksiyon etkeni olarak izole edilen bakterilerin antibiyotik duyarlılıkları


ÇOPUR ÇİÇEK A.

ANKEM DERGİSİ, no.1, pp.13-17, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2006
  • Journal Name: ANKEM DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.13-17
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Antimicrobial susceptibilities of Gram-positive and Gram-negative bacteria isolated as causative agents from 8730 blood cultures of 3459 patients in one year period were evaluated. Gram-positive bacteria were isolated from 189 patients (96 Staphylococcus aureus, 50 coagulase-negative staphylococci, 29 Enterococcus spp., 9 Streptococcus pneumoniae, 3 group D streptococci, 2 Aerococcus spp.) and Gram-negative bacteria from 116 patients (46 Escherichia coli, 23 Klebsiella spp., 19 Pseudomonas spp., 8 Salmonella spp., 8 Acinetobacter spp., 12 other Gram-negative bacteria). Antimicrobial susceptibility was determined by Kirby-Bauer disk diffusion method. In this study, 58 % of coagulase-negative staphylococci and 51 % of S.aureus isolates were resistant to methicillin. Resistance to high level gentamicin and streptomycin was detected in 29 % and 38 % of 29 Enterococcus strains, respectively. All of the 9 pneumococci were susceptible to penicillin, 13 % of these strains was resistant to erythromycin. No vancomycin and teicoplanin resistant Gram-positive bacteria was encountered. Resistance to imipenem was not found in Enterobacteriaceae. Amikacin resistance was 2 % in E.coli and 6 % in other Enterobacteriaceae. Ciprofloxacin was the most effective (resistance 6 %), aztreonam was the least effective (24 % and 64 %, respectively) antibiotic against Pseudomonas spp. and other nonfermentative Gram-negative bacteria.

Key words: antibiotic susceptibility, blood cultures, Gram negative bacteria, Gram positive bacteria

Bir yıllık süre içerisinde 3459 hastadan gönderilen toplam 8730 kan kültüründen etken olarak izole edilen Gram negatif ve Gram pozitif bakterilerin antibiyotiklere duyarlılıkları değerlendirilmiştir. Hastaların 189’undan infeksiyon etkeni Gram pozitif bakteri (96 Staphylococcus aureus, 50 koagülaz negatif stafilokok, 29 enterokok, 9 pnömokok, 3 D grubu streptokok, 2 Aerococcus spp.), 116’sından Gram negatif bakteri (46 Escherichia coli, 23 Klebsiella spp., 19 Pseudomonas spp., 8 Salmonella spp., 8 Acinetobacter spp., 12 diğer Gram negatif bakteri) izole edilmiştir. Bakterilerin antibiyotik duyarlılıkları Kirby-Bauer disk difüzyon metoduyla belirlenmiştir. Koagülaz negatif stafilokok suşlarının % 58’i, S.aureus suşlarının % 51’i metisiline dirençli bulunmuştur. Enterokoklarda yüksek düzey gentamisin direnci % 29, yüksek düzey streptomisin direnci % 38 olarak kaydedilmiştir. Pnömokokların hepsi penisiline duyarlı iken, eritromisine % 13 oranında direnç saptanmıştır. Gram pozitif bakterilerde vankomisin ve teikoplanine, Enterobacteriaceae suşlarında imipeneme direnç saptanmamıştır. Amikasine direncin her iki grupta da çok düşük olduğu (E.coli’de % 2, diğer Enterobacteriaceae’de % 6) görülmüştür. Pseudomonas türleri ve diğer nonfermentatif Gram negatif bakterilere en etkili antibiyotik siprofloksasin (direnç % 6), en az etkili antibiyotik ise aztreonam (sırasıyla % 24 ve % 64 direnç) olarak bulunmuştur.

Anahtar kelimeler: antibiyotik duyarlılığı, Gram negatif bakteriler, Gram pozitif bakteriler, kan kültürü