ANALYSIS OF PATIENT TRANSFERS BETWEEN HOSPITALS: AN APPLICATION ON EAST BLACK SEA HOSPITALS


Gönçer Demiral D., Özen Ü.

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.18, no.4, pp.190-208, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Patient transfers between hospitals is a set of processes that require an organizational decision that includes coordination and cooperation between transfer and acceptted hospitals in cases where adequate conditions cannot be provided or patients require advanced examination and treatment. The management of this process is very important in terms of patient care quality and hospital performance. This study is aimed to analysis of patient transfers from health facilities in the Eastern Black Sea Region through 112 Command and Control Centers. This study is aimed to analysis of patient trasfers from health facilities in the Eastern Black Sea Region through 112 Command and Control Centers. In addition to analyzing the demographic characteristics of patient transfers between hospitals, transfer diagnoses and reasons were also examined. The study includes 110,688 patient referrals between 42 provinces and 272 hospitals from Artvin, Rize, Gümüşhane, Trabzon and Giresun provincial and district hospitals to other health institutions by ambulance in the year 2015 and 2017. The descriptive analysis of the research was made with the SPSS 22 program. The fact that the scope of the research is quite wide has provided many findings, revealed the structure of the inter-hospital health system at the regional level, presenting the strengths of this structure, making determinations and suggestions about the areas that need to be improved. Since focusing on the analysis of all hospitals in a region is a representative sub-component of the health system, it is predicted that the study will contribute to the health sector on a country basis. This study is the first study in the national literature to analyze interhospital patient referrals at the regional level.
Hastaneler arası hasta sevki, hastanın bulunduğu sağlık tesisinde yeterli şartların sağlanamadığı, hastaların ileri tetkik ve tedavisinin gerektiği durumlarda, hastayı sevk ve kabul eden hastaneler arasında koordinasyon ve işbirliği içeren, organizasyonel karar gerektiren süreçler bütünüdür. Hasta bakım kalitesi ve hastanelerin performansı açısından bu sürecin yönetimi oldukça önemlidir. Bu çalışma, Doğu Karadeniz Bölgesi içerisindeki sağlık tesislerinden 112 Komuta Kontrol Merkezi aracılığı ile yapılan hasta sevklerinin analizine yöneliktir. Çalışmada hasta sevklerinin demografik özelliklerinin analizinin yanında, sevk tanıları ve nedenleri de incelenmiştir. Çalışma, Artvin, Rize, Gümüşhane, Trabzon ve Giresun il ve ilçe hastanelerinden, 2015- 2017 yılları arasında ambulans ile diğer sağlık kuruluşlarına sevk edilen, 42 il ile 272 hastane arasındaki 110.688 hasta sevkini kapsamaktadır. Araştırmanın betimsel analizi SPSS 22 programı ile yapılmıştır. Araştırma birçok bulgunun elde edilmesini sağlamış olup, hastaneler arası sağlık sisteminin güçlü yönlerini sunarak, geliştirilmesi gereken alanlar ile ilgili tespitlerde ve önerilerde bulunmuştur. Bu çalışma hastaneler arası hasta sevklerinin bölgesel düzeyde analizini yapan ulusal literatürdeki ilk yayındır.