Türkçe Eğitimi Bölümü İle Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Sıkça Karıştırılan Sözcükleri Tanıyabilme Düzeyleri


Creative Commons License

Gökçe B., Çelebi S.

İnternational Journal of Languages Education and Teaching (İJLET), no.3, pp.86-101, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

It is known that words are available in the Turkish language of Turkey which are confused in use due to generally being brought from foreign languages, their sound and form (Mahsur/mahzur etc.). A list of such words are not available in the literature and they create various problems at all stages of education due to being misused. Candidate teachers who play an important role in the effective, accurate and well use of Turkish in the realization of accurate communication must possess awareness towards these words. The study group of this study which aims to identify and evaluate the level of recognition of frequently confused words of Department of Turkish Education and Department of Turkish Language and Literature students covers 253 students at 1st, 2nd, 3rd and 4th grades of Recep Tayyip Erdoğan University Department of Turkish Education and at 1st grades of Department of Turkish Language and Literature. The data source of the research is "Frequently Confused Words Forum". 100 words obtained from the literature were decreased to 50 words by assessing and evaluating in the light of "foreign words" and "sound similarities and variations" criteria and in consultation with the Turkish education experts. These words were used within a context; confused word pairs were shown by oblique lines in the same sentence. The form which included information such as name, surname, the graduated high school were filled in by the participants. In the research which used factorial variance analysis technique as one of the quantitative research methods, it has been concluded that the variables do not have a common effect on the level of recognition of frequently confused words and that the participants have good level of recognitions of frequently confused words although they experience problems in specific pairs of words. 

Türkiye Türkçesine genellikle yabancı dillerden geçen, ses ve biçim benzerliğinden dolayı kullanımında karışıklık yaşanan sözcüklerin varlığı bilinmektedir (Mahsur/mahzur vb.). Alanyazında bu tür sözcüklerin tam bir listesi bulunmadığı gibi, eğitimin her aşamasında yanlış kullanımlarından kaynaklanan çeşitli sorunlar görülmektedir. İletişimin doğru biçimde gerçekleşmesinde, Türkçenin doğru, güzel ve etkili kullanımında önemli rol üstlenen öğretmen adaylarının bu sözcüklere yönelik farkındalıklarının olması gerekmektedir. Türkçe Eğitimi Bölümü ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerinin, Türkiye Türkçesinde kullanımı sıkça karıştırılan sözcükleri tanıyabilme düzeylerini belirlemeyi ve değerlendirmeyi amaçlayan bu araştırmanın çalışma grubunu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümünün 1, 2, 3 ve 4. sınıfları ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün 1. sınıfında öğrenim gören 253 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın veri kaynağı, “Sıkça Karıştırılan Sözcükler Formu”dur. Alanyazından derlenerek oluşturulan 100 sözcük; “yabancı sözcükler”, “ses benzerlikleri ve değişimleri” ölçütleri ışığında ölçme değerlendirme ve Türkçe eğitimi uzmanlarının görüşleri alınarak 50 sözcüğe düşürülmüştür. Bu sözcükler, bağlam içinde kullanılmış; karıştırılan sözcük çiftleri aynı cümlede eğik çizgi ile gösterilmiştir. Katılımcılara üzerinde ad, soyad, cinsiyet, mezun olunan lise, alan bilgilerinin bulunduğu form uygulanmıştır. Nicel araştırma yöntemlerinden faktörlü varyans analizi tekniğinin kullanıldığı araştırmada, değişkenlerin sıkça karıştırılan sözcükleri tanıyabilme düzeyleri üzerinde ortak etkisinin anlamlı olduğu; katılımcıların, sıkça karıştırılan sözcükleri tanıyabilme düzeylerinin iyi olduğu ancak belirli sözcük çiftlerinde sorun yaşadıkları sonucuna ulaşılmıştır.