Güneydoğu Karadeniz’de Mikrozooplanktonun Fitoplankton Üzerindeki Otlama Baskısı


Aytan Ü., Şentürk Y., Esensoy Şahin F. B., Usta R., Agırbas E.

Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı, Ankara, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.37-38

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.37-38
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

GRAZING PRESSURE OF MICROZOOPLANKTON ON PHYTOPLANKTON IN THE SOUTH EASTERN BLACK SEA

Microzooplankton play an important role in pelagic food web because of their grazing pressure on lower trophic levels and they are a favourite food for higher trophic levels in a range of aquatic environments, from the poles to upwelling regions to oligotrophic ocean gyres. However, their role as a prey and predator has not been sufficiently known in the Black Sea.  As a part of TUBİTAK 114Y232 project, dilution experiments were conducted in estuarine and coastal waters of the South Eastern Black Sea during summer 2015 to determine grazing pressure of microzooplankton on phytoplankton size groups. Sea water samples for dilution experiments were taken from deep chlorophyll maxima. Growth rates and daily primary productions of pico-, nano-and microphytoplankton with mortality rates and daily grazing losses due to microzooplankton grazing were calculated.

Primary production ranged from 4.4 to 46.1 µg C l-1d-1 and 9.3-39.9 µg C l-1d-1, grazing losses ranged from 9.3 to 39.9 µg C l-1d-1 and 11.6 to 59.7 µg C l-1d-1 in the estuarine and coastal waters, respectively. Contribution of pico-, nano-, microphytoplankton to daily primary production and prey selectivety of microzooplankton showed differences between sampling dates and stations. During study, microphytoplankton was the main producer and their contribution to total daily primary production was nearly same in both stations. Contribution of picophytoplankton to total daily production increased from estuarine to offshore, whereas contribution of nanophytoplankton decreased. Microzooplankton grazing was responsible for ~ 80 % and > 150 % of daily loses on primary production in estuarine and coastal waters, respectively. Microzoplankton diet comprised mainly nanophytoplankton in estuarine, whereas microphytoplankton was the dominant prey in coastal waters. Microzooplankton grazed > 100 % of daily production of pico- and nanophytoplankton whilst ~ 50 % of microphytoplankton production was grazed in estuarine. In coastal waters, grazing loses on primary production of each phytoplankton size group were > 100 % during summer.

Our findings agree with previous grazing studies conducted in temperate coastal regions. This study shows important control of microzooplankton as a predator on lower trophic level production during summer 2015 in the South Eastern Black Sea. For realistic approaches of carbon cycle, it is essential to understand role of microzooplankton within microbial food web in the Black Sea.

GÜNEYDOĞU KARADENİZ’DE MİKROZOOPLANKTONUN FİTOPLANKTON ÜZERİNDEKİ OTLAMA BASKISI

Mikrozooplankton alt besinsel seviyeler üzerindeki otlama baskısı ve üst besinsel seviyelerin tercih edilen besinini oluşturmaları dolayısıyla ötrofik kıyısal bölgelerden, oligotrofik okyanus ana döngülerine ve hatta kutuplara kadar bir çok bölgede pelajik besin zincirinde önemli bir rol oynamaktadır.  Ancak Karadeniz’de mikrozooplanktonun av ve avcı olarak rolü yeteri kadar bilinmemektedir. TÜBİTAK 114Y232 nolu proje kapsamında yürütülen bu çalışmada, Güneydoğu Karadeniz’de 2015 yaz döneminde nehir ağzı ve kıyı sularında mikrozooplanktonun fitoplankton boy grupları üzerindeki otlama baskısını belirlemek amacı ile seyrelme deneyleri gerçekleştirilmiştir. Deneyler için deniz suyu örnekleri klorofil maksimum derinliğinden alınmıştır. Piko-, nano-, ve mikrofitoplankton büyüme hızları ve günlük birincil üretimleri ile mikrozooplankton otlamasından kaynaklı ölüm hızları ile günlük üretim kayıpları hesaplanmıştır.  

Nehir ağzında ve kıyısal sularda toplam birincil üretim sırasıyla 4.4- 46.1 µg C l-1g-1 ve 9.3-39.9 µg C l-1g-1, otlamaya bağlı birincil üretim kayıpları ise 9.3-39.9 µg C l-1g-1 ve 11.6-59.7 µg C l-1g-1 arasında değişim göstermiştir. Piko-, nano-, ve mikrofitoplanktonun toplam üretime katkısı ve mikrozooplankton tarafından öncelikli olarak tercih edilmeleri örnekleme tarihleri ve istasyonları arasında farklılıklar göstermiştir. Mikrofitoplankton her iki istasyonda da yaz boyunca baskın üretici olmuş ve istasyonlarda birincil üretime benzer katkıda (~ % 60) bulunmuştur. Pikofitoplanktonun günlük birincil üretime katkısı nehir ağzından açığa doğru artış gösterirken, nanofitoplanktonun katılımı ise azalmıştır. Mikrozooplankton otlaması, yaz 2015 döneminde toplam günlük birincil üretim üzerindeki kayıpların nehir ağzında ~ % 80’i,  kıyıda ise >  % 150’sinden sorumlu olmuştur.  Mikrozooplankton diyetini nehir ağzında çoğunlukla nanofitoplankton oluştururken, kıyı sularında ise mikrofitoplankton baskın av olmuştur. Mikrozooplankton nehir ağzında günlük piko-, ve nanofitoplankton üretiminin % 100’den fazlasını tüketirken, mikrofitoplankton üretiminin ~% 50’sini tüketmiştir. Kıyı sularında ise yaz boyunca her bir  fitoplankton boy grubu üretimi üzerinde otlamaya bağlı kayıplar % 100’den fazla olmuştur.

Bu çalışmaya ait sonuçlar, ılıman kıyısal sularda yapılan diğer otlama çalışmalarına ait sonuçlarla uyum içerisindedir. Bu çalışmanın sonuçları, yaz 2015 döneminde Güneydoğu Karadeniz’de mikrozooplanktonun bir avcı olarak alt besinsel seviyelerin üretimi üzerindeki etkili kontrolünü göstermektedir. Gerçekçi karbon döngüsü yaklaşımları için, mikrozooplanktonun Karadeniz mikrobiyal besin zincirindeki rolünün anlaşılması büyük önem taşımaktadır.