Exercise-Based Cardiac Rehabilitation Reduced Arterial Stiffness in Patients with Coronary Artery Disease, determined by CAVI method “Cardiac Rehabilitation Reduced Arterial Stiffness”


Creative Commons License

EMRE E., UZUN G., ÖZDERYA A., ÇETİN M., SAYIN M. R., KALAYCIOĞLU E.

Kocaeli Tıp Dergisi, vol.12, no.1, pp.158-165, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 1
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.5505/ktd.2023.81593
  • Journal Name: Kocaeli Tıp Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.158-165
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

INTRODUCTION: It was shown that exercise-based cardiac rehabilitation (CR) might reduce cardiovascular (CV) morbi-mortality in patients with coronary artery disease (CAD). Increased arterial stiffness has been shown to be an independent predictor of morbi-mortality in patients with CAD. In this study, we aimed to investigate the effect of CR on arterial stiffness by cardio-ankle vascular index (CAVI), in patients with stable CAD. METHODS: We enrolled 202 consecutive stable CAD out-patients who were referred for Phase III CR program by their physicians and 96 stable CAD out-patients who did not have accept CR program. CAVI was calculated by VaSera VS-1000 (Fukuda Denshi Co. Ltd, Tokyo). A p-value of <0.05 was considered statistically significant. RESULTS: Study population (298 patients) was divided into 3 equal percentile groups according to the difference of post-pre (Delta) CAVI values. Group 1: between 1-33 percentile [Delta CAVI ≥ (-0.5)]; Group 2: between 34-66 percentile [Delta CAVI <(-0.5) - ≥ (-1.3)]; Group 3: between 67-100 percentile [Delta CAVI < (-1.3)]. In multivariate analysis, it was shown that CAVI-pre (p: <0.001) and CR (p: <0.001) were independent predictors of Delta CAVI. DISCUSSION AND CONCLUSION: This study showed that exercise-based CR improves arterial stiffness in patients with CAD.
GİRİŞ ve AMAÇ: Egzersize dayalı kardiyak rehabilitasyonun (CR), koroner arter hastalığı (KAH) olan hastalarda kardiyovasküler (KV) morbi - mortaliteyi azaltabileceği gösterilmiştir. Artan arteriyel sertliğin KAH'lı hastala rda morbi-mortalitenin bağımsız bir belirleyicisi olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada, stabil KAH'lı hastalarda, kardiyo-ayak bileği vasküler indeksi (CAVI) ile CR'nin arter sertliği üzerindeki etkisini araştırmayı amaçladık. YÖNTEM ve GEREÇLER: Doktorları tarafından Faz III KR programına sevk edilen ayaktan 202 ardışık stabil KAH olan hasta ve KR programını kabul etmeyen 96 stabil KAH olan hasta çalışmaya dahil edildi. CAVI, VaSera VS-1000 (Fukuda Denshi Co. Ltd, Tokyo) tarafından hesaplandı. <0,05 p değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. BULGULAR: Çalışma popülasyonu (298 hasta), önce-sonra (Delta) CAVI değerleri arasındaki farka göre 3 eşit persentile göre gruplandırıldı. Grup 1: 1-33 persentil arasında [Delta CAVI ≥ (-0,5)]; Grup 2: yüzde 34-66 arasında [Delta CAVI <(-0,5) - ≥ (-1,3)]; Grup 3: 67-100 persentil arasında [Delta CAVI < (-1.3)]. Çok değişkenli analizde, CAVI-pre (p: <0,001) ve CR'nin (p: <0,001) Delta CAVI'nin bağımsız belirleyicileri olduğu gösterildi. TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma, egzersize dayalı CR'nin KAH'lı hastalarda arteriyel sertliği iyileştirdiğini gösterdi.