ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN TARİHİ ÇEVRE BİLGİLERİ VE BİLİNÇLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ


Creative Commons License

SEYHAN A., YAHŞİ İ.

V.Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, Rize, Turkey, 10 - 12 May 2018, vol.1, pp.792-802

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Rize
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.792-802
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

In the rural settlement areas of the province of Trabzon, it is seen that construction using modern materials which do not conform to the structural and spatial character of the traditional architecture grow up, traditional structures on the region, historical tissue can not resist time and are getting worn out and perishing every passing day. But what is more dangerous than this physical disappearance is effacing these cultural values from people's consciousness. The destruction of these values means the interruption of cultural continuity, the loss of accumulation which is the basic of the future. It is known that the cultivation of individuals with historical environment awareness in the protection and transfer of culture and heritage to future generations is more effective than any legal sanctions for protection. To improve this consciousness, the historical environment education should be carried out in an effective way, it’s aimed the students improve consciousness and enabling them to protect the natural, historical and cultural values. By the time current curriculum are examined, There are issues that may be directly or indirectly related to the historical environment training in primary education especially in the subjects of History of Social Studies, Citizenship and Human Rights Education and Elective Tourism lessons in secondary education level but the knowledge given within these courses is inadequate to create historical ambiance awareness. In the research it is aimed to evaluate the circumtance of historical ambiance knowledge and consciousness of secondary school students in Trabzon district. The sample of the study consists of 120 secondary school students who study in two different high schools selected by random sampling in the academic year of 2017-2018. The data of the researcher designed with the screening model was obtained by the open-ended questionnaire. The questionnaire consists of two dimensions as historical environment knowledge and views on the preservation of the historical environment. The datas were subjected to content analysis and interpreted by giving frequency and percentages. According to the results of the research, it has been determined that the students are not sufficiently informed related to the preservation of the historical environment consciousness and the historical environment knowledge.

Trabzon ilinin kırsal yerleşim bölgelerinde, geleneksel mimarinin yapısal ve mekânsal karakterine uymayan modern malzemeler kullanılarak yapılaşmanın yaygınlaştığı, yöredeki geleneksel yapıların, tarihi dokunun zamana karşı koyamadığı, her geçen gün biraz daha yıprandığı ve yok olduğu görülmektedir. Ancak bu fiziki yok oluştan daha tehlikeli olanı bu kültürel değerlerin insanların bilinçlerinden silinmesidir. Bu değerlerin yok olması kültürel sürekliliğin kesintiye uğraması, geleceğe temel olan birikiminin kaybedilmesi demektir. Kültür ve mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasında tarihi çevre bilincine sahip bireylerin yetiştirilmesi, korumaya yönelik her türlü yasal yaptırımdan daha etkili olduğu bilinmektedir. Bu bilincin geliştirilmesi için tarihi çevre eğitiminin etkili bir şekilde yürütülerek, öğrencilerde doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumaya yönelik bilinç geliştirmek ve bunu davranış haline getirmelerini sağlamaktır. Mevcut öğretim programları incelendiğinde, ilköğretimde tarihi çevre eğitimiyle doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili olabilecek konuların Sosyal Bilgiler dersi başta olmak üzere, Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi dersi ve seçmeli Turizm derslerinde ortaöğretim düzeyinde Tarih derslerinde bulunduğu ancak bu dersler kapsamında verilen bilgilerin öğrencide tarihi çevre bilinci oluşturmada yetersiz kaldığı göze çarpmaktadır. Araştırmada ortaöğretim öğrencilerinin sahip oldukları tarihi çevre bilgisi ve bilincinin Trabzon ölçeğindeki mevcut durumunun değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemini 2017-2018 eğitim-öğretim yılında tesadüfi örnekleme ile seçilen iki farklı lisede öğrenim gören 120 ortaöğretim öğrencisi oluşturmaktadır. Tarama modeli ile tasarlanan araştırmanın verileri açık uçlu anket formu ile elde edilmiştir. Anket, tarihi çevre bilgisi ve tarihi çevrenin korunmasına yönelik görüşleri şeklinde iki boyut içermektedir. Veriler içerik analizine tabi tutulup frekans ve yüzdeleri verilerek yorumlanmıştır. Araştırma sonucuna göre öğrencilerin tarihi çevre bilgilerinin ve tarihi çevrenin korunmasına yönelik bilinçlerinin yeterli düzeyde olmadığı belirlenmiştir.