Mathematical Modeling of Dengue Disease under Random Effects


Bekiryazıcı Z., Merdan M., Kesemen T., Najmuldeen M.

Mathematical Sciences and Applications E-Notes, vol.4, no.2, pp.72-84, 2016 (Peer-Reviewed Journal)