Privacy Awareness of Nursing Students


KULAKAÇ N., UZUN ŞAHİN C., ÖZKAN E., ÇİLİNGİR D.

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, vol.13, no.2, pp.330-337, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Amaç: Bu çalışma hemşirelik bölümünde öğrenim gören öğrencilerin mahremiyet bilincini ve bununla ilişkili faktörleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı tipte yapılmıştır.

Yöntem: Tanımlayıcı türdeki araştırmanın örneklemini Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki iki farklı şehirde bulunan iki farklı üniversitenin hemşirelik bölümünde öğrenim gören 490 öğrenci oluşturdu. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen soru formu ve Hasta Mahremiyet Ölçeği ile toplandı. Araştırmadan elde edilen verilerin değerlendirilmesinde, sürekli değişkenler ortalama, standart sapma, medyan (25.-75. persentil), kategorik değişkenler ise sayı (yüzde) olarak ifade edildi. Gruplar arasında normal dağılım göstermeyen değişkenlerin karşılaştırılması Mann Whitney-U testi, sayısal değişkenler arasındaki ilişki ise Spearman korelasyon analizi ile değerlendirildi.

Bulgular: Cinsiyet, yaşanılan yer ve mahremiyet ile ilgili eğitim alma durumu mahremiyet bilincini etkileyen faktörler olduğu görüldü. Mahremiyet ihlalinin nedeni; ‘hemşirelerin dikkatsiz çalışması’, ‘hemşirelerin iş yükünün fazla olması’, ‘ortamdan kaynaklanan eksiklikler’ ve ‘acil durumların olması’ olarak belirlendi. Mahremiyet ihlaline neden olan faktörlerden ‘acil durumların olmasını’ belirten öğrencilerin özel hayatın gizliliği (p=0.021), cinsiyete ilişkin mahremiyet (p=0.014), bedensel mahremiyet (p=0.039), uygun ortam oluşturma (p=0.014) ve mahremiyet ölçeği puanlarının (p=0.007) anlamlı olarak yüksek olduğu saptandı.

Sonuç: Araştırma sonucunda, öğrencilerin mahremiyete yönelik puanlarının yüksek olduğu, hasta mahremiyetinin cinsiyet, yaşanılan yer ve öğrencilerin hasta mahremiyeti hakkındaki bilgi düzeyinden etkilendiği görülmüştür. Meslek hayatına geçildiğinde mahremiyet uygulamalarına yönelik eğitimlerin aralıklı olarak tekrarlanması gerektiğini önermekteyiz. Anahtar Kelimeler: hemşirelik öğrencileri, mahremiyet, anket