Yöresel Gelişmişlik Farklılıklarının Saptanmasında Çok Değişkenli Bir Yaklaşım Türkiye de İllerin Sosyoekonomik Gelişmişlik Endeksi


Creative Commons License

Albayrak A. S.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.8, no.3, pp.107-126, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The aim of this paper is to establish a socioeconomic development index in Turkey by using principal component factoring model of factor analysis from multivariate statistical methods. This study is based on a wide number of geographical, demographic characteristics, education and culture, health, employment, social security, financial, manufacturing industry, agriculture, export, energy, house and infrastructure indicators. This analysis is applied in two different time points for comparison purpose, but the same indicators are used for two periods and the indicators used in this study are suitable for factor analysis assumptions.

Bu çalışmanın amacı, çok değişkenli istatistik yöntemlerden faktör analizinin asal bileşenler modeli kullanılarak Türkiye’de illerin sosyoekonomik gelişilmişlik düzeyleri karşılaştırmalı bir yaklaşımla saptanmaktadır. Araştırma coğrafi, demografik, eğitim ve kültür, sağlık, istihdam, sosyal güvenlik, finansal, imalat sanayi, dış ticaret, enerji, konut ve altyapı gibi çok sayıda farklı alanlardan seçilen, fakat faktör analizinin iç varsayımlarına uygun olan aynı göstergeler iki ayrı zaman kesitinde kullanılarak uygulanmaktadır.