Hemşirelik Uygulamalarına Hazır Oluşluk Ölçeği'nin Türk kültürüne uyarlanmsı ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi


Barış V. K., Yılmaz A., Çelik İ., Yıldız Keskin A., Bektaş M., Seren İntepeler Ş.

7. Uluslararası 18. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Konya, Turkey, 22 - 25 September 2022, pp.87

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.87
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: No

Abstract

Purpose: This research was carried out to adapt the Nursing Practice Readiness Scale to Turkish culture and to examine its psychometric properties. Method: The adaptation of the scale to Turkish culture in the study, which has a methodological design, was carried out in line with the guidelines for translation published by ISPOR. Opinions of 11 experts were taken to evaluate the content validity of the adapted scale. After expert opinions, a pilot application was carried out with 30 participants who were similar to the sample. The scale, which was decided to be final, was applied to a total of 471 fourth-year nursing students and nurses who graduated in the last year. The factor structure of the scale was determined by explanatory factor analysis. The determined structure was confirmed by confirmatory factor analysis. The reliability of the scale was evaluated by calculating the Cronbach's a coefficient and item-total score correlation values. Results: By analyzing expert opinions, the Scale Content Validity Index (S-CVI) of Nursing Practice Readiness Scale was calculated as 0.98. As a result of the explanatory factor analysis, it was determined that Nursing Practice Readiness Scale explained 60.60% of the total variance and consisted of a total of 35 items under 5 sub-dimensions. The overall Cronbach's coefficient of the scale was calculated as 0.966, and the Cronbach's a coefficients for the sub-dimensions were calculated between 0.819 and 0.952. Conclusion and Suggestions: It has been determined that Nursing Practice Readiness Scale, which was adapted to Turkish culture within the scope of the research, is a valid and reliable measurement tool. By using the measurement tool, the readiness of senior nursing students and students who graduated in the last year for nursing practice can be evaluated.

Amaç: Bu araştırma Hemşirelik Uygulamalarına Hazır Oluşluk Ölçeği’nin Türk kültürüne uyarlanmsı ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yöntem: Metadolojik tasarıma sahip olan araştırmada ölçeğin Türk kültürüne uyarlaması ISPOR tarafından yayımlanan guidelines for translation rehberi doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Uyarlanan ölçeğin içerik geçerliğinin değerlendirilmesi için 11 uzmandan görüş alınmıştır. Uzman görüşleri sonrasında örnekleme benzer kişilerden oluşan 30 katılımcıyla pilot uygulama gerçekleştirilmiştir. Son haline karar verilen ölçek toplam 471 dördüncü sınıf hemşirelik öğrencisi ile son bir yıl içerisinde mezun olmuş hemşirelere uygulanmıştır. Açıklayıcı faktör analizi ile ölçeğin faktör yapısı belirlenmiştir. Belirlenen yapı doğrulayıcı faktör analizi ile doğrulanmıştır. Ölçeğin güvenirliği Cronbach a katsayısı ve madde toplam puan korealsyon değerleri hesaplanarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Uzman görüşleri analiz edilerek Hemşirelik Uygulamalarına Hazır Oluşluk Ölçeği'nin Ölçek İçerik Geçerlik İndeksi (S-CVI) 0.98 olarak hesaplanmıştır. Açıklayıcı faktör analizi sonucunda Hemşirelik Uygulamalarına Hazır Oluşluk Ölçeği 'nin toplam varyansın %60.60’ını açıkladığı, 5 alt boyut altında toplam 35 maddeden oluştuğu belirlenmiştir. Ölçeğin genel Cronbach’a katsayısı 0.966, alt boyutlara ait Cronbach a katsayıları ise 0.819 – 0.952 arasında hesaplanmıştır. Sonuç ve Öneriler: Araştırma kapsamında Türk kültürüne uyarlanan Hemşirelik Uygulamalarına Hazır Oluşluk Ölçeği'nin geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olduğu belirlenmiştir. Ölçüm aracı kullanılarak son sınıf hemşirelik öğrencileri ve son bir yıl içerisinde mezun olmuş öğrencilerin hemşirelik uygulamalarına hazır oluşlukları değerlendirilebilir