Turizm İşletmelerinde Ruhsal Liderlik


Acuner E.

in: Turizm İşletmelerinde Liderlik, Eren ERKILIÇ,Fazıl KAYA, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.245-260, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Detay Yayıncılık
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.245-260
  • Editors: Eren ERKILIÇ,Fazıl KAYA, Editor
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Son yüzyılda gerçekleşen gelişmeler insan hayatını önemli derecede değiştirmiştir. Yaşanan değişim, bilgi iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle, kürenin dört bir yanına çok hızlı ulaşmaktadır. Bugün insan yaşamında her şeye hız hâkimdir. Bu hızlı sistem yaşamın her alanına yansımakta ve tüm sistemlerdeki dinamikleri etkilemektedir. Bu dinamiklerden en çok etkilenen insanlardır. Çünkü her türlü bilgi ve veriye çok hızlı bir şekilde ulaşmak, tatmin süresini kısaltmaktadır. Her şeyi daha kısa sürede tüketen insan aynı zamanda çok kısa sürelere çok fazla iş sığdırmak durumundadır. Buda insanlar üzerinde stres ve baskı yaratmaktadır. İnsanlar gibi örgütler de bu hız ve hızın oluşturduğu dinamiklerden etkilenmektedir. Çünkü örgütler dış çevredeki değişikliklere ayak uydurarak varlıklarını devam ettirebilmektedir. Örgütlerin en önemli, en zor bulunan ve en maliyetli olan üretim faktörü olarak değerlendirilen işgörenler ise örgütlerin değişen sisteme ayak uydurması için kilit rol oynamaktadır. Bu bağlamda işgörenlerin performansını ve tatminini arttıracağı ön görülen farklı liderlik türleri mevcuttur. Bu liderlik türlerinden bir tanesi de ruhsal liderliktir.

Ruhsal liderler kendileri ve takipçileri için ilham verici bir vizyonla ortak hedefe ulaşacak yönü belirleme yeteneğine sahiptir. Ruhsal liderlikte bütüncül bir anlayış hâkimdir. Buradaki bütünlük; işgörenleri tüm ihtiyaç ve özellikleriyle bütün olarak kabul etmek ve daha anlamlı çıktılarla örgütsel bağlılığı ve bütünleşmeyi sağlamayı ifade etmektedir. Sözü geçen hususlar hizmet endüstrilerinden birisi olan turizm için daha hassas konumdadır. Çünkü turizm endüstrisinde insan faktörü sürecin temelini oluşturmaktadır. Dolayısıyla örgütsel amaçlara ulaşmaktaki kilit aktör insan kaynağıdır. Örgütlerin en önemli sermayeleri olarak değerlendirilen insan kaynağından en yüksek düzeyde yararlanılması için ise işgörenlerin her yönden desteklenmesi ve tüm ihtiyaçlarının karşılanması gerekir. Böylece örgütlerde sürdürülebilir bir yapı ve örgüt paydaşları arasında sürdürülebilir iletişim sağlanmış olur. İş görenlerin diğer ihtiyaçları yanında ruhsal ihtiyaçlarının da dikkate alındığı ruhsal liderlik yaklaşımı özellikle turizm endüstrisinde işgören dostu bir çalışma ortamı oluşturulmasına ve işgörenler arasında sürdürülebilir iletişimin desteklenmesine yardımcı olabilecektir. Ruhsal liderlik yaklaşımı turizm işletmelerinde değer yönelimi ile topluluk olma hissini yükselteceğinden, çalışma ortamında sevgi, şefkat ve empatiyi teşvik edecek buda işbirliği kurmayı sağlayacaktır. Böylece örgütsel hedeflere ulaşılacak ve örgütsel düzeyde sürdürülebilirlik sağlanacaktır.

Bu çalışmada öncelikle ruhsal liderlik kavramı açıklanmıştır. Ardından ruhsal liderlik kavramının temel felsefesinin ortaya konabilmesi için, ruhsal liderlik ile ilgili teorilere yer verilmiştir. Akabinde bu teorilerin ışığında işyeri ruhsallığı kavramına değinilmiştir. Son olarak ruhsal liderlik kavramı turizm işletmeleri özelinde değerlendirilmiş ve konu ile ilgili sonuç ve değerlendirmeler ifade edilmiştir.