Nöropazarlama üzerine bir degerlendirme


Creative Commons License

USTAAHMETOĞLU E.

BUSİNESS AND MANAGEMENT STUDİES: AN INTERNATİONAL JOURNAL, vol.3, no.2, pp.162-172, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Traditional research methods are inadequate to predict and explain consumer behavior accurately in some cases. Marketing discipline tries to benefit from new technological developments in order to make up the deficiency subjects’ competence and willingness to express how they feel when they face with stimulus in traditional data collection method has an effect on the success of the method. In traditional methods, subjects often cannot remember or know the correct answer, or even if they know the answer they will give answers that satisfy the researcher. The inadequacy in traditional techniques has driven the researchers to evaluate the consumer response more accurately. It is observed that in recent years neuromarketing techniques began to be used extensively to measure consumer responses accurate in marketing field. Although neuromarketing is commonly used in marketing field, there are some questions about the efficiency of the method. This study emphasizes the efficiency on the general evaluation of neuromarketing techniques and criticism of it. The aim of this study is to indicate the historical development of application of neuro science on marketing and consumer behavior, and to establish the future of neuro science, its opportunities and threats.

Geleneksel araştırma yöntemleri tüketici davranışlarını doğru bir şekilde açıklama ve tahmin etmede bazı durumlarda yetersiz kalmaktadır. Pazarlama disiplini söz konusu eksikliği gidermek için teknolojideki yeni gelişmelerden yararlanma gayreti içindedir. Geleneksel yöntemlerle veri toplamada deneklerin uyarıcı ile karşılaştığında nasıl hissettiklerini ifade etmedeki yeterlilik ve isteklilikleri yöntemin başarısı üzerinde etkili olmaktadır. Geleneksel yöntemlerde denekler çoğu zaman doğru cevabı hatırlayamaz, bilemez, bilse bile araştırmacıyı mutlu edecek cevaplar verirler. Geleneksel tekniklerde görülen zayıflık araştırmacıları daha doğru bir şekilde tüketici tepkilerini ölçmeye itmiştir. Tüketici tepkilerini doğru bir şekilde ölçmek için son yıllarda yoğun bir şekilde nöropazarlama tekniklerinin pazarlama alanında kullanılmaya başlandığı gözlemlenmektedir. Nöropazarlamanın pazarlama alanında yoğun bir şekilde kullanılmasına karşın yöntemin etkinliği üzerinde birtakım soru işaretleri vardır. Bu çalışmada genel olarak nöropazarlama ile ilgili genel değerlendirme, nöropazarlama tekniklerinin sunduğu fırsatlar ve geleceği, nöropazarlama tekniğine getirilen eleştiriler ve kısıtlar üzerinde durulmuştur. Bu çalışmanın amacı nöro bilimin pazarlama ve tüketici davranışları üzerindeki uygulamalarının tarihsel gelişimini belirtmek, nöro bilimin geleceği içerdiği fırsat ve tehditleri ortaya koymaktır