A.Çopur Çiçek, Z.Şentürk Köksal, A. Ertürk, S.Aziret Getir, O.B. Özgümüş.,Rize 82. yıl devlet hastanesi’nde çeşitli klinik örneklerden izole edilen Escherichia coli ve Klebsiella suşlarının genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz üretimleri ve anti-mikrobiklere direnç oranları.


ÇOPUR ÇİÇEK A.

TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ DERGİSİ, no.4, pp.149-154, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2011
  • Journal Name: TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.149-154
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Extended Spectrum Beta-Lactamase Production and Antimicrobial Resistance Rates of the Escherichia coli and Klebsiella Strains Isolated From Various Clinical Specimens in 82nd Year State Hospital, Rize, Turkey Objective: In this study, antimicrobial susceptibilities of Escherichia coli and Klebsiella strains isolated from various clinical specimens sent to the clinical microbiology laboratory in 82nd Year General State Hospital in Rize, Turkey during February 2010 - March 2011, were investigated retrospectively. Materials and Methods: Clinical specimens such as urine, sputum, wound and the others were inoculated on eosine methylene blue (EMB) agar and blood agar; blood samples were inoculated into biphasic Rosmedia (GBL) medium, and subcultured onto EMB and sheep blood agars according to the routine procedures. The microorganisms were identified by biochemical reactions and conventional methods. Antimicrobial susceptibility testing was performed by Kirby-Bauer disk diffusion method according to the Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI) guidelines. Presumptive identification of extended spectrum beta-lactamase (ESBL) producing E. coli and Klebsiella strains was done by double-disk synergy test. Results: A total of 501 E. coli and 90 Klebsiella strains were isolated from the clinical specimens. Seventeen percent of E. coli (n=85) and 21.1% of Klebsiella (n=19) were ESBL-producers. ESBL positivity was more frequent among outpatients than inpatients. ESBL-positive strains were found to be more resistant to amoxicillin/clavulanic acid, ampicillin, ceftriaxone and cefazolin than the ESBL negative strains. The most effective antibiotics against both ESBL producers and non-producers were carbapenems and amikacin. Conclusion: The high rate of ESBL positivity among outpatient isolates emphasizes the need to improve rational use of antimicrobial agents. Key words: Escherichia coli, Klebsiella species, extended spectrum beta-lactameses

Amaç: Bu çalışmada, Rize 82. Yıl Devlet Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı’na Şubat 2010-Mart 2011 tarihleri arasında çeşitli kliniklerden gönderilen örneklerde üreyen Escherichia coli ve Klebsiella suşlarının anti-mikrobik duyarlılıkları retrospektif olarak incelenmiştir. Gereç ve Yöntem: Laboratuvarımıza gönderilen idrar, balgam, yara yeri ve diğer klinik örnekler kanlı ve eozin metilen blue (EMB) agara; kan örnekleri bifazik Rosmedia (GBL) besiyerine ekilmiş ve rutin prosedürlerine uygun olarak koyun kanlı ve EMB agara pasajlanmıştır. Üreme sonucunda mikroorganizmalar konvansiyonel yöntemler ile biyokimyasal özelliklerine göre tanımlanmıştır. Tanımlama sonrasında antibiyotik duyarlılık testleri KirbyBauer disk difüzyon yöntemi ile Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI)’nin kriterlerine göre yapılmıştır. E. coli ve Klebsiella izolatlarının genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz (GSBL) üretimi çift disk sinerji yöntemi ile araştırılmıştır. Bulgular: Laboratuvara gelen klinik örneklerden 501 E. coli, 90 Klebsiella suşu izole edilmiştir. E. coli’de GSBL pozitiflik oranı %17 (n=85), Klebsiella suşlarında %21.1 (n=19) olarak saptanmıştır. Her iki bakteride de GSBL üretimi poliklinik hastalarında klinik hastalarına göre daha yüksek bulunmuştur. GSBL üreten izolatların GSBL üretmeyenlere göre özellikle amoksisilinklavulanik asit, ampisilin ve üçüncü kuşak sefalosporinlerden seftriakson ve sefazoline yüksek oranlarda dirençli oldukları bulunmuştur. GSBL oluşturan ve oluşturmayan E. coli ve Klebsiella izolatlarında en etkili anti-mikrobiklerin karbapenemler ve amikasin olduğu saptanmıştır. Sonuç: Poliklinik hastalarından izole edilen suşlarda da artan oranlarda GSBL üretimi olduğundan akılcı antibiyotik kullanım politikaları hızla yaygınlaştırılmalıdır. Anahtar kelimeler: Escherichia coli, Klebsiella türleri, genişlemiş spektrumlu beta-laktamazlar