Uzamış Ateş Dışında Karakteristik Bulgusu Olmayan İlginç Bir Kawasaki Olgusu


Creative Commons License

Köşger P., Kıztanır H., Uçar B.

17.Ulusal Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi,, Antalya, Turkey, 18 - 21 April 2018, pp.76

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.76
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Uzamış Ateş Dışında Karakteristik Bulgusu Olmayan İlginç Bir Kawasaki Olgusu

Tuğçem Keskin, Pelin Köşger, Hikmet Kıztanır, Birsen Uçar

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyolojisi BD, Eskişehir

Giriş: Kawasaki hastalığı; akut, kendini sınırlayan, çoğunlukla koroner arterleri olmak üzere orta büyüklükteki arterleri tutan bir vaskülittir. Burada Kawasaki hastalığı tanı kriterleri bulunmadığı halde açıklanamayan uzamış ateş sebebiyle ekokardiyografik değerlendirme yapılan ve koroner arter anevrizması saptanan bir olgu sunulmuştur.

Olgu: Daha önceden sağlıklı olduğu bilinen 3 yaşında kız hastada 13 gün devam eden 39 °C’ye kadar yükselen ateş öyküsü mevcuttu. Ateş şikayetinin iki taraflı şiddetli alt karın ağrısı ile başladığı, kan tetkiklerinde akut faz reaktanları yüksekliği ve lökositoz saptanması üzerine akut apandisit ön tanısıyla yapılan batın ultrasonografisi ve abdominal bilgisayarlı tomografi tetkiklerinde mezenter lenfadenit dışında bulguya rastlanmadığı, idrar tetkikinde piyüri saptanması üzerine idrar yolu enfeksiyonu düşünülerek seftriakson ve amikasin tedavileri almakta olduğu öğrenildi. Kombine parenteral antibiyoterapiye rağmen devam eden ateş yüksekliği nedeniyle tarafımıza Kawasaki hastalığı ön tanısıyla danışılan hasta Kawasaki hastalığı açısından değerlendirildi. Döküntü, non-pürülan konjonktivit, dudak ve oral mukoza değişiklikleri, ekstremite değişiklikleri olmayan hastada 14. günde el parmak uçlarında soyulma ortaya çıktı. Kan tetkiklerinde hemoglobin 10 g/dL, lökosit sayısı 17.300/mm3, trombosit sayısı 430.000/mm3, serum albumin düzeyi 2,8 g/dL, total protein düzeyi 6,3 g/dL, C-reaktif protein 7,3 mg/L ve eritrosit sedimentasyon hızı 86 mm/saat saptandı. Ateşinin 14. gününde yapılan ekokardiyografik değerlendirmede sağ ve sol koroner arterlerde dilatasyon ( sağ koroner arter 2.5 mm, sol koroner arter 3.2 mm) ve 8 mm’den küçük çapta sakkuler anevrizma (sağ koroner arterde 4.3 x 4 mm, sol koroner arterde 5.2 x 4.9 mm) saptandı. Hastaya Kawasaki hastalığı tanısıyla IVIG (2 gr/kg) ve antiagregan dozda asetilsalisilik asit (5 mg/kg/gün) tedavisi verildi. Takiplerinde ateşi olmayan hastanın 1. haftada koroner arter dilatasyonlarında (sağ koroner arter 2.2 mm, sol koroner arter 2.5 mm) ve anevrizma boyutlarında (sağ koroner arterde 3.5x3.6 mm, sol koroner arterde 4.8 x 3.9 mm) küçülme saptandı. Hasta, tedavinin 2. haftasında antiagregan dozda asetilsalisilik asit tedavisine devam etmek üzere taburcu edildi.

Tartışma ve Sonuç: Persistan ve açıklanamayan ateş, sistemik inflamasyon düşündüren laboratuvar bulguları varlığında Kawasaki hastalığını destekleyecek öykü ve fizik muayene kriterleri olmasa bile hastanın ekokardiyografi ile mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamak istedik.

Anahtar Kelimeler: Kawasaki Hastalığı, Koroner Arter Anevrizması, Tek Başına Uzamış Ateş