Inhibition of the maxillary labial frenulum using a removable toothed space maintainer: A case report


Yorgancılar N., Arslan H., Erdem H.

RTEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Rize, Turkey, 5 - 07 May 2023, pp.258-259

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Rize
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.258-259
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

PP-24 Inhibition of the maxillary labial frenulum using a removable toothed space maintainer: A case report

Nur Yorgancılar1 , Hatice Arslan1 , Hilal Erdem2

1 Recep Tayyip Erdoğan University, Faculty of Dentistry, Department of Periodontology, Rize, Turkey

2 Recep Tayyip Erdoğan University, Faculty of Dentistry, Department of Pediatric Dentistry, Rize, Turkey

Introduction and Aim: The frenulum is the fold of mucous membrane that connects the lip and cheek to the alveolar mucosa, gingiva, and underlying periosteum. The maxillary labial frenulum develops as a post-eruptive remnant of the ectolabial bands that connect the tubercle of the upper lip to the palatine papilla. When the two central teeth are widely separated from each other, no bone is deposited under the frenulum. A V-shaped bony cleft and an abnormal frenulum junction form between the two central teeth. Wide frenulum junction, movement of the free gingiva as a result of the tension test, and movement of the interdental papilla are considered pathological. In this case report, it is aimed to remove the long frenulum connection that prevents the use of a movable toothed space maintainer and to provide the function of the space maintainer.

Case Report: The 10-year-old patient who applied to our periodontology clinic from the pedodontics clinic was approved by the pedodontist to use a removable toothed space maintainer due to the large diastema between the upper central teeth. However, the patient could not use the previously made space maintainers because of the high frenulum. The patient was referred to our clinic for frenectomy. After anesthesia of the area related to local infiltration with 2% lidocaine with 1:80000 adrenaline, the borders of the frenulum were defined with the help of a hemostat and an incision was made from the lower surface of the frenulum with a Vshaped scalpel. The frenulum was completely excised and the wound surface was primary closure using 3-0 silk sutures. Bleeding control was achieved. Stitches were removed after 1 week.

Conclusions: It has been observed that when the abnormal frenulum connection is high, it prevents the use of space maintainers, makes it difficult to maintain the healthy periodontal tissue around the teeth, and by removing the frenulum, the patient regains health in terms of function, phonation and aesthetics.

Keywords: Frenectomy, frenulum, space maintainer

PS-24 Maksiller labial frenulumun hareketli dişli yer tutucu kullanımını engellemesi: Olgu sunumu

Nur Yorgancılar1 , Hatice Arslan1 , Hilal Erdem2

1 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Ana Bilim Dalı, Rize, Türkiye

2 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Ana Bilim Dalı, Rize, Türkiye

Giriş ve Amaç: Frenulum, dudağı ve yanağı alveolar mukozaya, diş etine ve alttaki periosteuma bağlayan mukoza zarı kıvrımıdır. Maksiller labial frenulum, üst dudağın tüberkülünü palatin papillaya bağlayan ektolabial bantların erüpsiyon sonrası kalıntısı olarak gelişir. İki santral diş birbirinden geniş bir şekilde ayrıldığında, frenulumun altında hiçbir kemik birikmez. İki santral diş arasında V şeklinde bir kemik yarığı ve anormal bir frenulum bağlantısı oluşur. Frenulum bağlantısının geniş olması, tansiyon testi sonucu serbest dişetinin hareket etmesi ve interdental papillanın hareketlenmesi patolojik olarak kabul edilir. Bu olgu sunumunda hareketli dişli yer tutucu kullanmayı engelleyen uzun frenulum bağlantısının alınması ve yer tutucunun fonksiyonunu sağlamak hedeflenmiştir.

Olgu Sunumu: Pedodonti kliniğinden periodontoloji kliniğimize başvuran 10 yaşındaki hastanın, üst santral dişler arasındaki geniş diastema nedeniyle hareketli dişli yer tutucu kullanması pedodontist tarafından uygun görülmüştür. Ancak hasta, yüksek frenulum nedeniyle daha önce yapılan yer tutucularını kullanamamıştır. Hasta, frenektomi için kliniğimize yönlendirilmiştir. 1:80000 adrenalinli %2 lidokain ile lokal infiltrasyonla ilgili bölgenin anestezisi sağlandıktan sonra hemostat yardımı ile frenulum sınırları belirginleştirildi ve frenilumun alt yüzeyinden V şeklinde bistüri ile bir kesi yapıldı. Frenilum tamamen eksize edildi ve yara yüzeyi 3-0 ipek süturlar kullanılarak primer kapatıldı. Kanama kontrolü sağlandı. Dikişler 1 hafta sonra alındı.

Sonuç: Anormal frenulum bağlantısı yüksek olduğunda, yer tutucu kullanmayı engellediği, dişler etrafındaki sağlıklı periodontal doku idamesini zorlaştırdığı ve frenulumun alınmasıyla yer tutucu yapılarak hastanın fonksiyon, fonasyon ve estetik açıdan sağlığa kavuştuğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Frenektomi, frenulum, yer tutucu