COVID-19 SÜRECİNDE STRATEJİK YÖNETİM VE GASTRONOMİ İLİŞKİSİ


Creative Commons License

Ertaş Sabancı A., Doğdubay M.

21.GELENEKSEL TURİZM SEMPOZYUMU, Balıkesir, Turkey, 11 May 2023

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Balıkesir
  • Country: Turkey
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Introduction: Societies have witnessed many epidemics (infectious diseases) affecting the whole world, such as Covid-19, from past to present. These epidemics and epidemic processes have had very important roles in shaping the world with their demographic, economic, political and social consequences. The Covid-19 epidemic, which started in 2020, has dealt a great blow to the tourism and food and beverage industry as well as many other sectors in the world. Businesses and employees in the gastronomy sector need to take some precautions and make some changes in their current system in order to maintain their functioning in a healthy way during the pandemic period. It is thought that the application of strategic management instead of classical management in the application of the necessary changes to the sector will be more beneficial for businesses and people in the sector.

Aim: In this study, it is aimed to discuss the methods applied under the name of strategic management in the gastronomy sector, the measures taken and the effect and results of the pandemic on gastronomy during the Covid-19 pandemic process.

Method: Studies on the subject in the literature were scanned and used as a source for the study.

Findings: According to the findings obtained in the study; strategies for food security, strategies for food safety and hygiene, strategies for healthy nutrition, strategies for stock and supply systems, strategies for take away applications, strategies for cost and digitalization strategies.

Giriş: Toplumlar, geçmişten günümüze kadar Covid-19 gibi tüm dünyayı etkileyen birçok salgına (bulaşıcı hastalığa) tanık olmuştur. Bu salgınlar ve salgın süreçleri, demografik, ekonomik, siyasal ve sosyal sonuçlarıyla dünyanın şekillenmesinde çok önemli rollere sahip olmuşlardır. 2020 yılında başlayan Covid-19 salgını, dünyada birçok sektöre olduğu gibi turizm ve yiyecek içecek sektörüne de oldukça büyük bir darbe vurmuştur.gastronomi sektöründe yer alan işletmelerin ve çalışanların pandemi döneminde işleyişini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için bazı önlemler alması ve mevcut sisteminde bazı değişiklikler gerçekleştirmesi gerektirmektedir. Bunun için gerekli olan değişikliklerin sektöre uygulanmasında klasik yönetim yerine stratejik yönetim uygulanmasının işletmeler ve sektörde yer alan kişiler için daha faydalı olacağı düşünülmektedir.

Amaç: Çalışmada Covıd-19 pandemi sürecinde gastronomi sektöründe stratejik yönetim adı altında uygulanan yöntemler, alınan önlemler ve pandeminin gastronomiye olan etkisi ve sonuçlarını ele almak amaçlanmıştır.

Yöntem: Literatürde konu ile ilgili ele alınan çalışmalar taranmış ve çalışma için kaynak olarak kullanılmıştır.

Bulgular: Çalışmada elde edilen bulgulara; gıda güvencesine yönelik stratejiler, gıda güvenliği ve hijyenine yönelik stratejiler, sağlıklı beslenmeye yönelik stratejiler, stok ve tedarik sistemlerine yönelik stratejiler, paket servis uygulamalarına yönelik stratejiler, maliyete yönelik stratejiler ve dijitalleşme stratejileri başlıkları altında yer verilmiştir.