Tarih Öğretiminde Arşiv Belgelerinin Kullanımı: Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi


Creative Commons License

Yahşi İ.

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 23 - 25 October 2023, pp.301-302

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Elazığ
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.301-302
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Tarihsel olaylar ve bunlara ilişkin kanıtlar etkili bir tarih öğretimi için önemlidir. Çünkü tarih öğretmenleri ilgili olay ve kanıtları ders ortamında bir materyal olarak kullanır. Bu sayede öğrenciler için etkili bir tarih öğretimi gerçekleştirilmiş olur. Bu nedenle, arşiv belgeleri tarih öğretiminde kritik bir rol oynamaktadır.

Arşiv belgelerinin tarih öğretiminde kullanılması, sadece öğrenci merkezli bir yaklaşımı teşvik etmekle kalmaz, aynı zamanda tarihçilerin araştırma, analiz ve yorumlama süreçlerini öğrencilere aktararak deneyim ve beceri kazanmalarına da yardımcı olur.

Bu çalışmanın amacı, tarih derslerinde arşiv belgelerinin kullanımına yönelik eğitim programına ilişkin öğretmen görüşlerini incelemektir. Araştırma, nitel bir durum çalışması tasarımını kullanarak gerçekleştirilmiş ve tarih öğretmenlerinden oluşan bir çalışma grubu ile gerçekleştirilmiştir. Eğitim programı, uzaktan öğretim yöntemiyle uygulanmış ve öğretmenlere tarih derslerinde kullanabilecekleri arşiv belgeleri ile ilgili etkinlikler hazırlamaları konusunda rehberlik edilmiştir. Araştırmanın katılımcıları, amaçlı bir örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme tekniği ile seçilen 13 tarih öğretmeninden oluşmaktadır. Eğitim programı öncesi ve sonrasında tarih öğretmenleri ile benzer içerikli yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılarak görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda, tarih öğretmenlerinin derslerde arşiv belgelerini etkili bir şekilde kullanma konusundaki düşünceleri, uygulama öncesi ve sonrasında değerlendirilmiştir. Veri toplama sürecinin ardından elde edilen dokümanlar betimsel ve içerik analizine tabi tutulmuş ve kodlayıcılar arasında uyum sağlandıktan sonra sonuçlar raporlanmıştır. Araştırma sonuçları, tarih öğretmenlerinin arşiv belgelerini daha etkili bir şekilde kullanabileceklerine inandıklarını ve bu belgelerin öğrencilerin tarihle ilgili bakış açısını olumlu bir şekilde değiştirebileceğine inandıklarını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Tarih Öğretimi, Arşiv Belgesi, Kanıt Temelli Öğretim, Durum Çalışması.