KREDİ KARTI KULLANIMININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: Giresun ve Gümüşhane İlleri Örneği


Ayla D., Altıntaş D.

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Gümüşhane, Turkey, 7 - 09 November 2019, pp.1423-1437

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Gümüşhane
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1423-1437
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

It is in sight that the enterprises in the banking sector in these days, which try to provide products that will make their customers' lives easier, are in a big market race. In fact, it is expected to raise awareness for the services of bank enterprises through credit cards, which will be offered to both today's customers and customers who will have different needs and wishes in the future. Therefore, it will be possible for banks to make their efforts for existing and potential customers more visible than their competitors by determining the target market correctly. The effective identification of the recipients of the messages is of great importance for the effectiveness of the marketing activities. As a matter of fact, credit cards are one of the leading products offered to consumers in this competitive environment where the diversity of products and services increases due to technological developments. Thanks to these cards, bank enterprises, which increase the efficiency of the consumer in the economy and provide various benefits to the consumer during the shopping process, need to get to know their target groups more closely. For that reason, this study aims to examine the status of consumers using credit cards in terms of demographic characteristics in Giresun and Gümüşhane. In addition, the changes in the credit card limit and the amount of expenditures made with a credit card were also examined in terms of consumers’ demographic characteristics. For this purpose, frequency distribution, arithmetic mean, and Chi-square analysis were used in data analysis.

Key Words : Banking, Credit Cart, Demographic Characteristics

Özet 

Günümüzde müşterilerinin hayatlarını daha kolay bir hale getirecek ürünler sunmaya çalışan bankacılık sektöründeki işletmelerin büyük bir pazar yarışında oldukları görülmektedir. Aslında hem bugünün müşterilerine hem de gelecekte birbirinden farklı istek ve ihtiyaçlara sahip olacak müşterilere sunulacak olan kredi kartları vasıtasıyla banka işletmelerinin hizmetleri için farkındalık oluşturması beklenmektedir. Dolayısıyla bankaların mevcut ve potansiyel müşteriler açısından sergilemiş oldukları çabaları rakiplerinkinden daha görünür hale getirebilmeleri hedef pazarı doğru şekilde belirleyebilmeleri ile mümkün olacaktır. Mesajların alıcılarının etkin bir şekilde belirlenebilmesi, pazarlama faaliyetlerinin etkinliği açısından da büyük önem taşımaktadır. Nitekim bankaların teknolojik gelişmelere de bağlı olarak ürün ve hizmet çeşitliliğinin arttığı bu rekabet ortamında tüketicilere sundukları ürünlerin başında kredi kartları gelmektedir. Bu kartlar sayesinde ekonomide tüketicinin etkinliğini arttıran ve tüketiciye alışveriş sürecinde çeşitli yararlar sağlayan banka işletmelerinin hedef kitlelerini daha yakından tanıması gerekmektedir. Bu çalışma ile Giresun ve Gümüşhane illerinde yaşayan tüketicilerin kredi kartı kullanıp kullanmama durumunun demografik özellikler açısından incelenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca kredi kartı limiti ve kredi kartı ile yapılan harcama miktarlarındaki değişim de tüketicilerin demografik özellikleri açısından incelenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla verilerin analizinde frekans dağılımı, aritmetik ortalama ve Ki-kare analizinden yararlanılmıştır.  

Anahtar Sözcükler: Bankacılık, Kredi Kartı, Demografik Özellikler