FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARI GİRİŞİMCİLİKBECERİLERİNİ GELİŞTİRİYOR


Creative Commons License

Aksu S., Çınar S.

EAB 2019, Rize, Turkey, 25 - 28 April 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Rize
  • Country: Turkey
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Girişimci bireylerin yetiştirilmesi de eğitim sisteminin bir parçası olarak karşımıza çıkmaktadır. 2018 Fen Bilimleri öğretim programın da genel amaçlarından biri olarak da fen bilimleri ile kariyer bilinci ve girişimcilik becerilerini geliştirmek olduğu görülmektedir. Bu nedenden ötürü, öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının girişimcilik düzeyleri, üzerinde durulması gereken bir noktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, geliştirilen girişimcilik eğitim kursunun fen bilgisi öğretmen adaylarının girişimci bilgi ve becerisi üzerine bir etkisi olup olmadığı araştırmaktır. Tasarlanan girişimcilik eğitim kurslarında yalnızca işletme öğrencilerinin yanı sıra yarınlarımızın mimarları olan öğretmen adaylarının bilgilendirilmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Çalışmada var bir durumu derinlemesine araştırma yönünde bir kaygı taşındığından Özel Durum yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın veri toplama araçları olarak öğretmen adayları ile uygulama öncesi ve sonrası yarıformal mülakat yapılmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi analiz edilmiştir. Araştırma 2018-2019 eğitim öğretim yılında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen bilimleri öğretmenliği bölümünde yapılacak olan çalışmanın örneklemini amaçlı örnek seçim yöntemi kullanılarak seçilmiş olan 4. sınıfta öğrenim gören 10 fen bilgisi öğretmen adayı (4 erkek ve 6 kız öğrenci) oluşturmuştur. Öğretmen adayları için 5 hafta ve 3’er saatten toplam 15 saat girişimcilik kursu yürütülmüştür. Elde edilen bulgulara göre uygulamadan önce öğretmen adayları girişimciliği sadece bir işe girişmek olarak, girişimci özelliğini ise öz güven yüksekliği olarak tanımlamışlardır. Fen bilgisi dersinde öğrencilere girişimcilik becerisi kazandırma yeterliliği konusunda yetersiz bilgi ve beceriye sahip olduklarını belirtmişlerdir. Uygulamadan sonra ise adayalar girişimciliği bir amaç ve ihtiyaç doğrultusunda problemlere çözüm süreci olarak tanımlarken, girişimci özelliği konusunda yeni bir başlangıç yapabilme, üretkenlik, yaratıcılık, problem çözme ve bağımsız çalışma olarak ifade etmişlerdir. Fen bilgisi dersinde öğrencilere girişimcilik becerisi kazandırma konusunda ise kurs sonunda kendilerinin yeterli düzeyde bilgi ve beceriye sahip olduklarını düşünmektedirler.