Evaluation of ProjectWET Activities as a Resource in Improving Water Literacy


Ursavaş N.

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, vol.77, no.4, pp.221-232, 2020 (Scopus)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 77 Issue: 4
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
  • Journal Indexes: Scopus, Academic Search Premier, CAB Abstracts, Veterinary Science Database, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.221-232
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

INTRODUCTION: Due to the increasing population and environmental issues such as global warming, water is threatened. It is very important for individuals to be water literate in the effective use of water. In this study it is aimed to evaluate ProjectWET activities in terms of different variables, which can be used as a resource in training of water literate individuals.
METHODS: This study is carried out according to the document analysis, one of the qualitative research. In this study, 64 activities in ProjectWET Curriculum and Activity Guide 2.0 book, which is prepared by ProjectWET Foundation and contains activities that can contribute to the development of knowledge, attitude and behaviors of students inside and outside of the classroom, were examined.

RESULTS: Findings obtained from the study are presented under two sections. While all activities are evaluated in the first part, 7 activities offered to use and have been practised by Turkey Host Instituton for three years are evaluated as the second part. There are 64 activities and 19 different subject matter. Each subject matter contains activities at least one and upmost 15. Activities can be used within 12 different courses content and Environmental Science (n: 36) is the most inclusive one. In addition, 7 activities were examined according to grade levels, teaching methods, life skills and the sub-dimensions of literacy. The 7 activities that were practised have 14 different subject matter and appropriate for 10 different course contents. It has been also found that those activities can be applied at all grade levels with minor changes, be taught with 17 different teaching methods, cover 6 life skills and include all sub-dimensions of literacy.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Lack of the necessary resources or materials for teachers' usage in the development of water literacy, the ProjectWET activities can be useful in the way of different subject matter, course contents and level of class. They can be taught using by different teaching methods and used at all class levels. They contains all life skills and the literacy sub-dimensions. They are appropriate both inside and outside the classroom with an interdisciplinary approach. For this reason, it is necessary to bring the activities to more teachers and educators with several trainings and it is possible to contribute to the development of water literacy in individuals with the applications to be carried out.

GİRİŞ ve AMAÇ: Artan nüfus ve küresel ısınma gibi çevresel sorunlar nedeniyle su tehlike altındadır. Suyun etkin kullanımında bireylerin su okuryazarı olması büyük öneme sahiptir. Bu nedenle bu çalışmada bireylerin su okuryazarı olarak yetiştirilmesinde bir kaynak olarak kullanılabilecek ProjectWET etkinliklerinin farklı değişkenler açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Nitel araştırma yaklaşımlarından biri olan doküman inceleme yöntemine göre gerçekleştirilen bu çalışmada ProjectWET tarafından hazırlanan ve öğretmenlerin sınıf içi ve sınıf dışı uygulamalarda öğrencilerinin suyu daha yakından tanımalarını ve bu konuda bilgi, tutum ve davranışlarının gelişimine katkı sağlayabilecek etkinliklerin yer aldığı ProjectWET Curriculum ve Activity Guide 2.0 kitabında yer alan toplam 64 etkinlik ile bu etkinlikler içerisinden doğrudan uygulaması yapılan 7 etkinlik incelenmiştir.
BULGULAR: Çalışmadan elde edilen bulgular iki bölümde sunulmuştur. Birinci bölümde tüm etkinliklerin değerlendirilmesi yapılırken; ikinci bölümde ise Türkiye’deki koordinatörlüğün kullanımına sunulan ve üç yıldır uygulaması yapılan yedi etkinliğin değerlendirilmiştir. Kitapta 64 etkinlik ve 19 farklı konu içeriği bulunmaktadır. Her bir konu içeriğindeki etkinlik sayısı 1 ile 15 arasında değişmektedir. Etkinlikler 12 farklı ders kapsamında kullanılabilecek niteliktedir ve en fazla etkinliğe sahip ders Çevre Bilimi (n: 36)’dir. Bunun yanında tüm etkinlikler sınıf seviyelerine, öğretim yöntemlerine, yaşam becerilerine ve okuryazarlığın alt boyutlarına göre de incelenmiştir. Uygulaması yapılan yedi etkinliğin ise 14 konu içeriğine sahip olduğu, 10 farklı derste kullanılabileceği, küçük değişikliklerle tüm sınıf seviyelerinde uygulanabileceği, 17 farklı öğretim yöntemi ile öğretilebileceği, 5 yaşam becerisini kapsadığı ve okuryazarlığın tüm alt boyutlarını içerdiği bulgusu elde edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Su okuryazarlığının geliştirilmesinde gerekli kaynak veya materyallerin eksikliğini yaşayan öğretmenler için ProjectWET etkinliklerinin sahip olduğu konu içeriği, işlenebileceği dersler, kullanılan farklı öğretim yöntemleri, hitap ettiği sınıf seviyesi, barındırdığı yaşam becerileri ve okuryazarlık alt boyutları nedeniyle disiplinler arası bir yaklaşımla hem sınıf içi hem de sınıf dışı ortamlarda kullanılabilir olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle verilecek eğitimlerle daha fazla öğretmen ve eğitimciye kazandırılmalı ve gerçekleştirilecek uygulamalarla bireylerde su okuryazarlığının geliştirilmesine katkıda bulunulmalıdır.